[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 055-059
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Romatoid Artrit Tanısıyla İzlenen Hastalarımızın Klinik, Laboratuvar ve Demografik Özellikleri: Beş Yıl İzlem Süreli Gözlemsel Çalışma
Demet DEMİR GÖÇMEN, Dilay Eken GEDİK, İlhami BULUNMAZ, Ahmet İlker KAFKASLI, Muharrem MERT, Arda KANDEMİR, Ümit BİNGÖL, Lale Altan İNCEOĞLU, Tuncay ATİK
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Amaç: Romatoid artrit (RA) kadınlarda daha fazla görülen, kalıcı sakatlığa yol açabilen, kronik inflamatuvar otoimmün bir hastalıktır. Yeni tedavi seçenekleri ile günümüzde morbidite oranı oldukça azalmıştır. Çeşitli klinik, radyolojik ve laboratuvar parametreler kullanılarak hastalığın seyri hakkında fikir edinilebilir. Bu parametreler, uygulanacak medikal tedavilere yön vermektedir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda polikliniğimizde takip edilen RA hastalarının demografik, klinik, laboratuvar özelliklerinin hastalık progresyonunu tahmin etmedeki başarısı 5 yıllık süreçte retrospektif olarak değerlendirilmiş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Bulgular: Başlangıca göre yorgunluk süresi dışında tüm parametrelerde anlamlı değişiklikler mevcuttu. Deformite sayısı, bilateral el kavrama gücü, hastanın ve hekimin global değerlendirmesi parametrelerinde zaman içerisinde artış saptanırken, şiş ve duyarlı eklem sayısı, fonksiyonel kapasite, ESR, CRP, Duruöz el indeksi ve HAQ anketi sonuçlarında azalma saptandı.

Sonuç: RA da kullanılan klinik ve laboratuvar parametreler, hastalığın aktivitesini takipte ve prognozunu tahmin etmede klinisyenlere yardımcı olmaktadır. Çalışmamızda etkili tedavi yöntemleriyle, RA progresyonunun yavaşlatılabileceği ancak hastalığa bağlı işlev kayıplarının tamamen ortadan kaldırılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]