[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 287-289
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tiroglossal Duktus Kist ve Fistülleri: 32 Vakalık Bir İnceleme
Hayrettin Cengiz ALPAY, İrfan KAYGUSUZ, Turgut KARLIDAĞ, Erol KELEŞ, Şinasi YALÇIN, Hakan DABAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Tiroglossal duktus kisti, Sistrunk operasyonu, Thyroglossal duct cyst, Sistrunk operation
Özet
Giriş: On yıllık bir periyottaki tiroglossal duktus kisti tedavisindeki tecrübelerimizi sunmak, tiroglossal duktus kistlerinin tanı ve tedavisini ilgili literatür ışığında tartışmaktır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde tiroglossal duktus kisti tanısı alan ve tedavi edilen 32 vakanın dosyası retrospektif olarak yeniden incelendi.

Bulgular: 32 hastanın 12’si erkek, 20’si bayandı ve yaşları 2 ile 56 arasında (ortalama 17.9±16.1 yıl) değişiyordu. En sık rastlanan şikayeti boyun orta hattında aralıklı akıntıydı (%53). Daha nadir olarak hastalarda boyun orta hattında şişlik veya fistül ağzı şikayeti vardı. 16 hastada fistül ağzı veya şişlik boyun orta hattında ve tirohiyoid bölgedeydi. Klinik görünüm 17 hastada fistül ve 15 hastada kist şeklindeydi. Hastalarımızın tümüne Sistrunk operasyonu uygulandı.

Sonuç: Tiroglossal duktus kistlerinin genel olarak kabul görmüş tedavisi cerrahidir. Bu kistlerin malign transformasyon riskinin olduğu bilinmelidir. Boyun orta hattında şişlik veya kitle ile gelen hastaların ayırıcı tanısında tiroglossal duktus kistleri de akla gelmeli ve tedavisinde sistrunk ameliyatının altın standart olduğu unutulmamalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Tiroglossal duktus kistleri, foramen çekum ile tiroid gland arasındaki tiroglossal duktus kalıntısından gelişir ve boyun orta hattı kitlesi olarak bulgu verirler 1. Çocukluk çağındaki boyun orta hattı kitlelerinin %75’inden fazlasını oluştururlar. Konjenital tip anomaliler içerisinde brankial kistlere göre üç kat daha yaygın olarak görülürler 2. Gelişiminde genetik faktörlerin rol oynadığına dair raporlar olsa da tiroglossal duktus kistleri sporadik bir oluşuma sahip gibi görünmektedir 3. Hastaların %65'inden fazlası 30 yaşın altında vebunlarin yaklaşık %35'i 10 ile 30 yaş arasındadır 4.

  Bu makalenin amacı 10 yıllık bir periyottaki tiroglossal duktus kisti tedavisindeki tecrübelerimizi sunmak, tiroglossal duktus kistlerinin tanı ve tedavisini ilgili literatür ışığında tartışmaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Ocak 1996 ile Eylül 2006 tarihleri arasında kliniğimizde tiroglossal duktus kisti tanısı alan 32 vakanın dosyası retrospektif olarak yeniden incelendi.

  Hasta dosyaları hastanın yaşı, cinsiyeti, başvuru anındaki şikayet ve bulguları, tiroglossal duktus kistinin hiyoid kemiğe ve boyun orta hattına göre yerleşimi, tiroglossal duktus kistinin fistülize olup olmadığı, ultrasonografi (USG) bulguları, uygulanan cerrahinin tipi, cerrahi sonrası nüks ve komplikasyonları, hastaların hastanede kalış süreleri, histopatolojik inceleme sonuçları ve hasta takip süreleri açısından yeniden gözden geçirildi. Bulgular literatür ışığında değerlendirildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya alınan 32 hastanın 12’si erkek, 20’si bayandı ve yaşları 2 ile 56 arasında (ortalama 17.9±16.1 yıl) değişiyordu (Tablo 1). Hastaların en sık rastlanan şikayeti boyun orta hattında aralıklı akıntıydı (%53). Daha nadir olarak boyun orta hattında şişlik veya fistül ağzı şikayeti vardı. 16 hastada fistül ağzı veya şişlik boyun orta hattında ve tirohiyoid bölgedeydi (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Yaşa göre hasta dağılımı


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Tiroglossal kistlerin boyunda yerleşimi

  Klinik görünüm 17 hastada fistül ve 15 hastada kist şeklindeydi. Kist ölçüleri palpasyonla 0.5 ile 5.0 cm arasında (ortalama 2.0±1.1cm) değişmekteydi. Hastalardan 16’sına servikal USG yapılmıştı. USG’de, içerisinde debris ve yoğun bir içerikle beraber kistik veya fistülize kistik bir lezyon ve normal tiroid bezi bulguları rapor edilmişti.

  Beş hasta daha önce opere edilmişti. Bunlardan dördü daha önce başka bir merkezde (üçü birer kez, biri de üç kez olmak üzere), biri kliniğimizde (bir kez) opere edilmişti. Dış merkezlerde opere olan hastaların dördünde de hiyoid kemik mevcuttu. Bu hastaların tamamında hiyoid kemiğin korpusu eksize edilerek Sistrunk operasyonu yapıldı. Kliniğimizde daha önce opere ettiğimiz vakada ise rekürrens dil kökünden gelişmişti. Bu vakada aynı insizyon yerinden girilerek kist dil kökünden kaynaklandığı yer de dahil edilerek eksize edildi.

  32 hastanın birinde postoperatif dönemde enfeksiyon gelişti (%3.12). Bu hastada cerrahi drenaj gerekmeksizin terapötik dozlarda birinci kuşak sefalosporinin oral kullanımıyla tedavi edildi. Hastalar hastanede ortalama 5.5±1.7 gün (1-10 gün) kalmıştı. Spesmenlerin histopatolojik inceleme sonuçları tüm hastalarda tiroglossal duktus kisti ile uyumlu olarak geldi. Spesmenlerin hiçbirinde papiller karsinom bulgusuna rastlanmadı.

  Hastalar 2-60 ay arasında (ortalama 13.5 ay) takip edildi. Bu dönem içerisinde yalnızca bir hastamızda (%3.12) postoperatif 2. ayda rekürrens gözlendi. Hasta ikinci kez opere edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Tiroglossal duktus anomalileri, tiroglossal duktusun kısmen veya tamamen obliterasyon eksikliğinden gelişir. Genellikle kist şeklinde görülen bu anomaliler boyun cildine açılırlarsa tiroglossal fistül adını alırlar 5. Her iki cinste eşit oranda görülen bu anomaliler yaşamın her dekadında görülebilmekle birlikte çocukluk çağında ve özellikle yaşamın ilk bes yılında dikkati çekmektedir 6. Yetiskin popülasyonun yaklaşık %7’sinde tiroglossal duktus kalıntıları rapor edilmiştir 1. Bizim serilerimizde 32 hastanın 20’si (%62.5) bayan, 12’si (%37.5) erkekti ve literatürle uyumlu olarak olguların 15’inde (%47) tiroglossal kist ve fistüller ilk dekadda ortaya çıkmıştı.

  Tiroglossal duktus kistlerinin yaklaşık %50’si enfekte olur. Bu durum hastaların hekime başvurmalarının başlıca nedenidir 6-8. Bununla birlikte intralingual veya suprahyoid lokalizasyonda gelişen kistler boğulma hissine, disfajiye veya ses değişikliğine neden olabilirler 5. Bizim olgularımızın sadece 3’ünde (%9.37) enfekte kist mevcuttu ve bu oran literatüre göre nisbeten düşüktü. Bu durum üçüncü basamak merkez olan hastanemize gelmeden önce olgularımızın çoğuna medikal tedavi verilmiş olmasına bağlı olabilir. Bizim olgularımızın en sık başvuru şikayeti boyun orta hattında aralıklı akıntı (%53) ve ağrısız şişlikti (%37.5).

  Embriyolojik kaynağı nedeniyle tiroglossal duktus kisti genellikle boyun orta hattında, çok yumuşak olmayan ve dilin dışarı doğru çekilmesiyle hareket eden bir kitle şeklindedir 9. Bu kistler dilin kaidesinden suprasternal çentiğe kadar herhangi bir yerde (dilin foramen çekumunda, hiyoidin üstünde veya altında, tiroid glandının yakınında veya jugulumda) bulunabilirler. Ancak olguların %75’inde boyunda hiyoid kemiğin altında saptanırlar 5. Tiroglossal duktus kistlerinin intralingual (%2), suprahiyoid (%25), tirohiyoid (%60) ve suprasternal (%13) olmak üzere genel olarak dört lokalizasyonu vardır. Olgularımızda da literatürle uyumlu olarak %65.6 tirohiyoid bölge lokalizasyonu saptanmıştır. Sadece bir vakamızda tiroglossal duktus kistinin intralingual yerleşimli olduğu görülmüştür.

  Tiroglossal duktus kistlerinin dermoid kist, tiroid piramidal lobu, tiroid adenomu, tiroid karsinomu, aberran tiroid dokusu, brankial yarık kisti, lipom, lenfadenopati, hemanjiom, lenfanjiom, laringosel ve teratom ile ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir 10,11. Tiroglossal duktus kistlerinin tanı ve ayırıcı tanısında bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR), USG ve tiroid sintigrafisi kullanılabilir 12-16. USG maliyetinin az olması ve yeterli bilgi vermesi nedeniyle en sık kullanılan yöntemdir 13. Ektopik tiroid dokusunun varlığını ayırt etmek için tiroid sintigrafisi yapılabilir 17.

  Tiroglossal duktus kistlerinin genel olarak kabul görmüş tedavisi cerrahidir 18. Olguların %50’sinde enfeksiyon gelişme riski olduğundan elektif şartlarda kist eksize edilmelidir 19. Nadirde olsa malign transformasyon riskinin olduğu unutulmamalıdır 20-24. Tiroglossal duktus kistlerinin cerrahi tedavisinde günümüzde en sık sistrunk ameliyatı uygulanmaktadır. Bu teknikte kist ve hyoid kemik gövdesi çıkarılmaktadır 7,25. Bizim olgularımızın tümüne sistrunk ameliyatı yapıldı. Bunların yalnızca birinde (%3.1) dil kökünde olmak üzere rekürrens gelişti ve ikinci kez opere edildi.

  Tiroglossal duktus kistinin başarısız cerrahi tedavisinin birçok sebebi vardır. Tek başına kistektomi gibi yanlış bir cerrahi prosedürün yüksek rekürrens oranı için primer bir neden olduğu açıkca ortaya konulmuştur 19. Sistrunk 25 hastanın genç olması, infeksiyon ve ameliyat esnasında kistin delinmesi gibi faktörlerin de nükse yardımcı olduğunu ileri sürmüştür. Ein ve arkadaşları 26 tiroglossal duktus kistleri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmış 270 hastayı incelediklerinde infeksiyon ve kistin drene edilmesinin nüks oluşmasına yol açan en önemli faktörler olduklarını rapor etmişlerdir. Rogerio ve ark. 27 tiroglossal duktus kisti tanısının klinik olarak konabileceği ve kendi serilerinde düşük komplikasyon (%11.62) ve rekürrens (%2.32) oranlarıyla beraber Sistrunk operasyonunun iyi sonuçlar ortaya koyduğunu rapor etmiş ayrıca antibiyotik tedavisinden kaçınılabileceğini ve hastanede kalış süresinin kısa olduğunu belirtmişlerdir. Bizim olgularımızın hastanede ortalama kalış süresi 5.5 gündü. Bu sürenin uzun olmasının nedeni hastanemizin geniş bir havzada kendi il merkezi ile beraber çevre illere de hizmet vermesi ve çevre illerden gelen hastalarımızın takip ve bakım amacıyla daha uzun süre kliniğimizde yatırılmasıdır.

  Günümüzde tiroglossal duktus kistlerinin cerrahi dışı tedavi seçenekleri arasında etanol skleroz tedavisi tartışılmaktadır. Çalışmalar, etanol skleroz tedavisinin tiroglossal duktus kistinin tedavisi için alternatif bir yöntem olabileceğini ileri sürmektedir 28.

  Bütün bu bilgiler ışığında boyunda şişlik veya kitle ile gelen hastaların ayırıcı tanısında tiroglossal duktus kistleri de akla gelmeli ve tedavisinde sistrunk ameliyatının altın standart olduğu unutulmamalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Ellis PD, Van Nostrand AW. The applied anatomy of thyroglossal tract remnants. Laryngoscope 1977; 87: 765-770.

  2) Todd NW. Common congenital anomalies of the neck. Embryology and surgical anatomy. Surg Clin North Am 1993; 73: 599-610.

  3) Klin B, Serour F, Fried K, Efrati Y, Vinograd I. Familial thyroglossal duct cyst. Clin Genet 1993; 43: 101-103.

  4) Fernandez JF, Ordonez NG, Schultz PN, Saman NA, Hickey RC. Thyroglossal duct carcinoma. Surgery 1991; 110: 928-934; discussion 934-5.

  5) Allard RH. The thyroglossal cyst. Head Neck Surg 1982; 5: 134- 146.

  6) Telander RL, Deane SA. Thyroglossal and branchial cleft cysts and sinuses. Surg Clin North Am 1977; 57: 779-791.

  7) Benner KG, Organ CH Jr, Williams GR. Is the treatment for thyroglossal duct cysts too extensive? Am J Surg 1986; 152: 602- 605.

  8) Sanders LE, Cady B. Embryology and developmental abnormalities. In: Cady B, Rossi RL, eds. Surgery of the thyroid and parathyroid glands. Philadelphia: W.B. Saunders, 1991: 5-12.

  9) Nathanson LK, Gough IR.Surgery for thyroglossal cysts: Sistrunk's operation remains the standard. Aust N Z J Surg 1989; 59: 873-875.

  10) Athow AC, Fagg NL, Drake DP. Management of thyroglossal duct cysts in children. Br J Surg 1989; 76: 811-814.

  11) Josephson GD, Spencer WR, Josephson JS. Thyroglossal duct cyst: the New York Eye and Ear Infirmary experience and a literature review. Ear Nose Throat J 1998; 77: 642-4, 646-7, 651.

  12) Stevens MH, Gray S. Preoperatif thyroid scanning in presumed thyroglossal duct cysts. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1994; 120: 113.

  13) Wadsworth DT, Siegel MJ. Thyroglossal duct cysts: Variability of sonographic findings. Am J Roentgenol 1994; 163: 1475-1477.

  14) Baatenburg de Jong RJ, Rongen RJ, Lameris JS, et al. Ultrasound characteristics of thyroglossal duct anomalies. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1993; 55: 299-302.

  15) Ward RF, Selfe RW, St Louis L, et al. Computed tomography and the thyroglossal duct cysts. Otolaryngol Head Neck Surg 1986; 95:93-98

  16) Blandino A, Salvi L, Scribano E et al. MR findings in thyroglossal duct cysts: Report of two cases. Eur J Radiol 1990; 11: 207-211.

  17) Sturgis EM, Miller RH. Thyroglossal duct cysts. J La State Med Soc 1993; 145: 459-461.

  18) Obiako MN. The Sistrunk operation fort he treatment of thyroglossal cysts and sinuses. Ear Nose Throat J 1985; 64: 196- 201.

  19) Flageole H, Laberge JM, Ngyuyen LT, Adolph VR, Guttman FM. Reoperation for cysts of the thyroglossal duct. Can J Surg 1995; 38: 225-229.

  20) Lei JY, Zhang YH. Thyroglossal cysts carcinoma: A case report. Chin Med J 1988; 101: 141-142.

  21) Colloby PS, Sinha M, Holl-Allen RT, et al. Squamous cell carcinoma in a thyroglossal cyst remnant: A case report and review of the literature. World J Surg 1989; 13: 137-139.

  22) Vincent SD, Synhorst JB. Adenocarcinoma arising in a thyroglossal duct cyst: Report of a case and literature review. J Oral Maillofac Surg 1989; 47: 633-635.

  23) McNicoll MP, Hawkins DB, England K, Penny R, Maceri DR. Papillary carcinoma arising in a thyroglossal duct cyst. Otolaryngol Head Neck Surg 1988; 99: 50-54.

  24) Johnson LA, Pogla JP. Follicular adenocarcinoma arising in a thyroglossal duct remnant. Clin Nucl Med 1988; 13: 378.

  25) Sistrunk WE. The surgical treatment of cysts of the thyroglossal tract. Ann Surg 1920: 71: 121-126 (Abstract).

  26) Ein SH, Shandling B, Stephens CA, Mancer K. The problem of recurrent tyhroglossal duct remnants. J Pediatr Surg 1984; 19: 437-439.

  27) Dedivitis RA, Camargo DL, Peixoto GL, Weissman L, Guimarães AV. Thyroglossal duct: a review of 55 cases. J Am Coll Surg 2002; 194: 274-277.

  28) Fukumoto K, Kojima T, Tomonari H, et al. Ethanol injection sclerotherapy for Baker's cyst, thyroglossal duct cyst, and branchial cleft cyst. Ann Plast Surg 1994; 33: 615-619.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]