[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 124-128
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Türker YARDAN1, Selim GENÇ1, Ahmet BAYDIN1, Mehmet Selim NURAL2, Macit AYDIN1, Dursun AYGÜN1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, acil servis, BT şiddet skoru, Acute pancreatitis, emergency department, CT severity index
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı acil serviste (AS) akut pankreatit tanısı alan olguların demografik ve klinik özelliklerini, tanısal yaklaşımlarını ve klinik sonuçlarını tartışmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2007 ve Ocak 2008 tarihleri arasında hastanemiz AS’inde akut pankreatit tanısı alan hastaların (yaş≥18) kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya akut pankreatit tanısı alan 61 hasta (31 erkek [%50,8], ortalama yaş 60,6±15,4) dâhil edildi. Başvuru anında karın ağrısı ve bulantı sık görülen şikâyetler idi. Hastaların 32’sinde (%61,5) klinik hafif iken, 20’sinde (%38,5) şiddetli idi. Bu hastalarda BT şiddet skoru (BTŞS) değerlendirildi. BTŞS >3 değerinin şiddetli pankreatiti tanımadaki duyarlılık, özgüllük, pozitif öngörü değeri, negatif öngörü değeri sırasıyla (%90, %97, %95, %94) hesaplandı. Hastalardan 50’si (%82) hastaneye yatırılmıştı. Yatan hastaların BTŞS’si ile yatış süreleri arasında korelasyon mevcuttu (p=0.001, r=0.497).

Sonuç: Acil serviste akut pankreatit tanısı alan hastalarda klinik şiddetin erken dönemde tanımlanması uygun tedavi stratejisinin belirlenmesine katkı sağlar. Batın BT akut pankreatit tanısında, klinik şiddetin ve komplikasyonların belirlenmesinde etkili bir yöntemdir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Akut pankreatit (AP), pankreasın çeşitli derecelerde etkilendiği, geri dönüşümlü inflamasyonu olarak tanımlanabilir. Bu inflamatuvar durum pankreas ile sınırlı kalabileceği gibi peripankreatik dokulara ve diğer organ sistemlerine yayılabilir1. Akut pankreatit insidansı 38/100000 olup mortalitesi %2-10 arasında değişmektedir. Şiddetli formda mortalite %25’e ulaşabilir2,3. Klinik tablo, medikal tedaviye kısa surede cevap veren hafif formdan, sistemik bulguların eşlik ettiği, sepsis ve çoklu organ yetmezliğinin geliştiği şiddetli forma kadar değişkenlik gösterir4. Hastalığın tanısı; hastanın öyküsü, fizik muayene, serolojik belirteçler ve radyolojik bulguların birleşimi ile konmaktadır5. Akut pankreatitin tedavisi hızlı sıvı resustasyonunu, enteral veya parenteral beslemeyi, parenteral antibiyotikler kullanımını, sepsis buguları eşlik ettiğinde ise cerrahi debritmanı, nekrozektemiyi ve pankreatik rezeksiyonu içerir6.

  Akut pankreatitin değişken klinik özelliklere sahip olması ve tanı yöntemlerindeki yetersizlikler nedeniyle acil serviste bazen tanı güçlüğü yaşanmaktadır. Ayrıca bu değişken klinik özellikler başvuru anında uygun tedavi stratejisinin belirlenmesini güçleştirebilir. Bu çalışmada amacımız acil serviste akut pankreatit tanısı alan hastaların demografik ve klinik özelliklerini, klinik sonuçlarını ve tanısal yaklaşımları tartışmaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Ocak 2007 ile Ocak 2008 tarihleri arasında acil serviste akut pankreatit tanısı konulan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Araştırma Helsinki Deklarasyonu Prensiplerine uygun olarak hazırlandı ve fakültemiz etik kurulundan izin alındı. Hastane arşivinden hasta dosyalarına ulaşılarak çalışma için gerekli olan demografik veriler, semptom ve bulgular, laboratuar sonuçları, radyoloji raporları, verilen tedavi şekli, hastanede kalış süreleri ve klinik sonuçlar çalışma formuna kaydedildi. Akut pankreatit tanısı alan ve 18 yaş üzerindeki erişkin tüm hastalar çalışmaya dâhil edildi.

  Akut pankreatit tanısı hikaye, fizik muayene bulguları, laboratuar ve tipik radyolojik bulgular eşliğinde kondu. Serum amilaz ve lipaz değerinin normalin üç katı artmış olması (amilaz>100 U/L ve lipaz>60 U/L) akut pankreatit için anlamlı olarak kabul edildi7,8. Tanıyı doğrulamak ve etiyolojiyi ortaya koymak amaçlı acil serviste yapılan batın ultrasonografi (USG) ile batın bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları değerlendirildi. Batın USG bulguları akut pankreatit ile uyumlu, uyumlu değil ve yetersiz görüntüleme olarak üç grupta değerlendirildi. Pankreatik ödem, peripankreatik sıvı koleksiyonu ve pankreas parankim ekosunun azalması ve heterojenitesi pankreatiti destekleyen batın USG bulguları olarak kabul edildi9. Hastane otomasyon sisteminden akut pankreatit tanısı alan ve batın BT’si çekilen hastaların görüntülerine ulaşıldı. Batın BT görüntüleri klinik sonuçlardan haberdar olmayan radyolog tarafından tekrar değerlendirildi. Her hasta için Computed Tomography Severity Index’i (BT şiddet skoru-BTŞS) hesaplandı. Buna göre normal pankreas 0 puan, pankreatik genişleme 1 puan, peripankreatik inflamasyon 2 puan, tek bir yerde sıvı koleksiyonu 3 puan, iki veya daha fazla alanda sıvı koleksiyonu 4 puan aldı. Buna ek olarak pankreasta nekroz olmaması 0 puan, %30’un altında nekroz olması 2 puan, %30-50 arasında nekroz olması 4 puan ve %50 üzerinde nekroz olması 6 puan aldı. Puanların toplamı ile BTŞS belirlendi1,4,9.

  Hastaların klinik şiddeti Atlanta kriterlerine göre iki grupta incelendi10.

  a) Hafif Akut Pankreatit: Akut pankreatitle ilişkili minimal organ disfonksiyonu ve sorunsuz iyileşme, şiddetli akut pankreatit bulguları bulunmaması, kontrastlı BT’de pankreas parankiminin normal kontrastlanma göstermesi,

  b) Şiddetli Akut Pankreatit: Akut pankreatitle ilişkili organ yetersizliği ve/veya pankreasın nekroz, abse veya psödokist gibi lokal komplikasyonlarının varlığı olarak tanımlandı11,12.

  Hastalara hastanede yattıkları süre içerisinde uygulanan tedavi yöntemleri [medikal, cerrahi ve endoskopik retrograd kolanjio pankreatikografi (ERCP)] incelendi. Hastaların sonuçlandırılması şifa ile taburcu ve ölüm olarak değerlendirildi. Hastanede kalış süreleri gün olarak hesaplandı.

  Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 13.0 programı kullanılarak yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney U testi, Spearman korelasyon analizi ve Fisher-Kesin testi kullanıldı. Veriler ortanca (minimum-maksimum) ve yüzdelikler olarak verildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Acil serviste 61 hastaya akut pankreatit tanısı konuldu. Hastaların 31’i (%50,8) erkek, 30’u (%49,2) kadın, yaşları 25 ile 90 arasında değişmekte olup ortalama 60,6±15,4 idi. Hastaların başvuru anındaki şikayetleri incelendiğinde; 60’ında (%98) karın ağrısı, 53’ünde (%86,9) bulantı ve 27’sinde (%44,3) kusma vardı. Hastaların diğer semptom ve bulguları Tablo 1’de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hastaların klinik semptom ve bulguları

  Akut pankreatitin etiyolojisi incelendiğinde; hastaların 43’ünde (%70,6) biliyer nedenler, 2’sinde (%3,2) metabolik nedenler, 1’inde (%1,6) alkolizm saptanırken 15 hastada (%24,6) herhangi bir neden saptanamadı.

  Laboratuar sonuçları incelendiğinde; amilaz değerleri 55 hastada (%90.4) 100U/L’den yüksek, lipaz değerleri ise 58 hastada (%95.1) 60U/L’den yüksek olarak bulundu. Acil serviste tüm hastalara tanısal amaçlı batın USG yapıldığı tespit edildi. Batın USG’de hastaların sadece 12’si (%19,7) pankreatit ile uyumlu iken, 29’u (%47,5) uyumlu değildi (Tablo 2). Hastaların 20’sinde (%32,8) ise yetersiz görüntüleme nedeniyle pankreas net olarak değerlendirilemedi. İleri tetkik olarak acil serviste hastaların 52’sine (%85.2) batın BT çekildiği belirlendi. BT çekilen hastaların 42’si (%80.8) pankreatit lehine yorumlanırken, 10’u (%19.2) normal olarak yorumlandı (Tablo 2). Hastaneye yatışı yapılan 50 hastanın 43’üne (%86) batın BT çekilmişti. Ayrıca acil serviste BT çekilen 52 hastanın hepsinin BTŞS’si hesaplandı. Bu hastaların BTŞS dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Laboratuar ve radyolojik bulgulara göre akut pankreatit tanısı


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Akut pankreatitli 52 hastanın BTŞS skorları

  Atlanta kriterlerine uyan 52 hastanın klinik şiddeti değerlendirildi. BT çekilmediğinden klinik şiddeti belirlenemeyen 9 hasta değerlendirmeye alınmadı. Değerlendirilen hastaların 32’sinde (%61,5) klinik hafif iken, 20’sinde (%38,5) şiddetli idi. Klinik şiddete göre hastaların verileri Tablo 4’te gösterilmiştir. BTŞS>3 iken şiddetli pankreatiti tanımlamadaki %94 doğruluk oranı ile duyarlılığı %90, özgüllüğü %96,9, negatif öngörü değeri %93,9 ve pozitif öngörü değeri ise %94,7 olarak hesaplandı (Resim 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Şiddetli akut pankreatit. Pankreas başı düzeyinden (a) ve pankreas başı düzeyinden geçen (b) kesitlerde; pankreas boynu ve gövde kesiminde nekroza bağlı kontrastlanma defekti (kalın beyaz oklar) ve pankreas başı ile gövde kesiminde nekroz gelişmeyen normal kontrastlanan parankim alanları (siyah oklar) görülmektedir. Ayrıca sol anterior pararenal faysa önünde serbest sıvı (ince beyaz oklar) mevcuttur.

  Acil serviste tetkik edilen hastaların 11’i (%18) başka bir sağlık kurumuna sevk edilirken, 50’si (%82) hastanemiz Genel Cerrahi Servisine yatırılmıştı. Hastaneye yatırılan hastaların 28’ine (%56) medikal tedavi, 17’sine (%34) cerrahi tedavi, 5’ine (%10) ERCP uygulanmıştı. Bu hastaların 47’si şifa ile taburcu edilirken, 3’ü (%6) ex olmuştu. Bu hastalardan pankreatit kliniği şiddetli olan hastalardan biri eşlik eden diyabetik ketoasidoz sonucu, diğeri ise gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu ex olmuştu. Kliniği hafif olan ve ex olan hasta ise gastrointestinal sistem kanaması sonucu ex olmuştu. Hastaların hastanede yatış sürelerinin ortancası 9 gün (2-61 gün) idi. Ayrıca yatan hastalardan BTŞS’si hesaplananların sayısı 43 (%86) idi. Bu hastaların BTŞS’si ile yatış süreleri arasında korelasyon mevcuttu (p=0.001, r=0.497). Ancak yatan hastaların BTŞS’leri ile amilaz ve lipaz değerleri karşılaştırıldığında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Ayrıca yatan hastaların amilaz ve lipaz değerleri ile yatış süreleri karşılaştırıldığında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Acil servislere karın ağrısı ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken önemli klinik sorunlardan biri de akut pankreatittir. Akut pankreatitte klinik semptom ve bulgular özellikle yaş ve atağın şiddetine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Ani başlayan epigastrik ve periumblikal ağrı, bulantı, kusma, abdominal distansiyon ve kas rijitidesi sık görülen semptom ve bulgulardır3,13. Bu semptomlardan en sık görüleni epigastrik bölgede veya sol üst kadranda hissedilen karın ağrısıdır. Bu ağrı genellikle sürekli, sıkıcı karakterde olup sırta, böğüre, göğse ve üst karın bölgesine yayılabilir. Ağrı sıklıkla şiddetli olmasına rağmen hastalığın şiddeti ile korele değildir14. Hastalığın şiddeti hafif glandüler ödemden yoğun nekroz ve kanamaya kadar değişebilir15. Bizim çalışmamızda klinik semptom ve bulgular (Tablo 1) literatür ile benzer özellikte idi.

  Akut pankreatit etyolojisinde farklı nedenler mevcuttur. Etiyolojide olguların %90’ında safra kesesi taşları ve alkol sorumlu tutulmaktadır. Diğer nedenler arasında abdominal travma, hipertrigliseridemi, pankreas veya ampulla vater tümörü, ilaçlar, hipotermi, enfeksiyöz nedenler, endoskopik retrograd kolanjiografi ya da cerrahi işlemler sayılabilmektedir. Hastaların %10 kadarında da bir neden saptanmamaktadır2,3. DiMagno ve ark.’ları16 tarafından yapılan literatür incelemesine göre akut pankreatitin en sık altıncı dekatta görüldüğü, etiyolojisinde alkol (%3-66), safra kesesi taşları (%10.8-56) ve idiopatik nedenlerin (%8-44) sorumlu olduğu görülmektedir. Bu çalışmada İngiltere’de idiopatik nedenler ön sırada iken diğer Avrupa ülkelerinde alkol ilk sırada yer almıştır. Ülkemizde Ayten ve ark.’larının yaptıkları çalışmada safra kesesi taşları (%64,3) ve idiopatik nedenler (%24,6) ilk iki sırada yer almıştır17. Bizim çalışmamızda hastaların ortalama yaşı 60,6 olup etiyolojik nedenler arasında en sık safra kesesi taşları ve idiopatik nedenler saptanmıştır.

  Akut pankreatit kliniğinin değişken özelliklere sahip olması ve tanı yöntemlerini sınırlayan faktörlerin olması nedeniyle acil serviste tanı bazen zor olabilir. Halen akut pankreatit tanı ve takibinde farklı parametreler kullanılmaktadır. Kan ve üriner amilaz, serum lipazı, serum elastaz 1, serum tripsin ve serum fosfolipaz A2, C- reaktif protein, interlökin 6-8 ve prokalsitonin seviyeleri akut pankreatitte artış gösterebilmektedir. Serum lipazı artışı amilaz artışından daha özgüldür1,13,14. Bizim çalışmamızda olduğu gibi halen birçok araştırıcı normal düzeyinin 3 katı artmış serum amilaz ve lipaz değerlerini akut pankreatit için tanısal kabul etmektedir18,10. Kan amilaz değerinin akut pankreatit tanısını koymada duyarlılığı %67-100, özgüllüğü %85-98 iken; lipaz değerinin duyarlılığı %82-100, özgüllüğü %82-100’dür13. Bizim çalışmamızda akut pankreatit tanısı alan hastaların 55’inde (%90,4) amilaz, 58’inde (%95,1) lipaz değerleri normal düzeyinden üç kat daha fazla idi.

  Akut pankreatit olgularında batın USG’ de ilk 48 saatte interstisiyel ödem, pankreas dokusunda diffüz genişleme, kanama alanları, pankreatik nekroz, intraperitonial ve ekstraperitoniyal sıvı koleksiyonları ve psödokist görülebilir. Ayrıca akut kolesistit, hepatik abse, safra kesesi taşı ve paralitik ileus tespit edilebilir. Pankreasın görüntülenme oranı %62 ile %90 arasında değişmektedir9,13. Bizim çalışmamızda tüm hastalara USG yapılmış ve olguların %19,7’sinde pankreatit lehine bulguya rastlanırken %47,5 olguda ise pankreas normal olarak yorumlanmıştı. Yöntemin kullanıcıya bağımlı olmasının yanı sıra, barsak gazı, yağ dokusu ve pankreasın retroperitoneal yerleşimli olması sıklıkla yetersiz görüntülemeye neden olmaktadır14.

  Kontrastlı BT akut pankreatit tanısı ve hastaların değerlendirilmesinde altın standarttır2. BT anatomik yapıları daha iyi tanımlar ve pankreatik inflamasyon, nekroz gibi komplikasyonları ortaya koyabilir. BT ayrıca klinik şiddet ve prognozun belirlenmesinde de yardımcıdır (8,14,19). BT’nin akut pankreatit için tanı değeri %75-90’ dır3. Akut pankreatit olmasına rağmen BT’de pankreas %14-28 oranında normal olabilir. Pankreasın normal olması genellikle iyi klinik sonuçla ilişkilidir4. Bizim çalışmamızda BT, hastaların %80.8’ünde tanısal bulunmuştur (Tablo 2). BT’nin çekilme zamanı ile ilgili olarak literatürde farklı görüşler mevcuttur. De Waele ve ark.20 ilk 24 saat içinde çekilen BT ile tanımlanan ekstrapankreatik inflamasyonun, hastalığın şiddetlenmesi ve mortalite için güvenilir bir gösterge olduğunu bildirmişlerdir. Bununla birlikte hafif inflamasyonlu hastalarda BT gerekli görülmemekte, ancak tanı şüphesinde, destek tedavisine yanıt alınamayan ve kliniği komplike hastalarda önerilmektedir12.

  Akut pankreatit kliniğinin değişken özelliklere sahip olması nedeniyle klinik şiddetin erken dönemde belirlenmesi etkin tedavi yaklaşımı sağlar. Genelde hastaların çoğunda klinik hafif ve prognoz iyidir. Ancak hastaların %20’sinde klinik kötüleşme, organ yetmezliği ve ölüm görülebilir12. Klinik şiddetin hafif olması halinde çoğunlukla destek tedavisi yeterli iken, şiddetli formlarda cerrahi müdahale gerekli olabilir. Akut pankreatitin şiddetli atak olma riskinin erken dönemde belirlenmesi, uygun tedavi yaklaşımı ve iyi klinik sonuç için önemlidir. Akut pankreatitin klinik şiddetinin belirlenmesi tanı ile eş zamanlı yapılmalıdır. Hastaların yakın takibi ile olası komplikasyonlar ortaya konabilir21. Ancak ilk değerlendirmede düşük şiddetli olarak tanımlanan hastalarda klinik şiddetin artabileceği bu nedenle yakın takip gerektiği unutulmamalıdır. Çalışmamızda hastalar klinik şiddete göre iki grupta incelenmiştir. Çalışmamızda hastanede yatarken ölen 1 hastanın klinik şiddeti hafif iken, ölen 2 hastanın şiddetli kliniğe sahip olduğu görüldü. Serum amilaz ve lipaz düzeylerinin klinik şiddet ile korelasyonunun olmadığı belirtilmiştir14. Benzer şekilde çalışmamızda da klinik şiddet ile amilaz ve lipaz değerleri arasında ilişki anlamsızdı. Gürleyik ve ark.’nın12 yaptıkları çalışmada kliniği şiddetli olan akut pankreatit olgularının yatış süresinin kliniği hafif olanlardan daha uzun olduğu bildirilmiştir. Ayrıca bu çalışmada her iki grubun yaşları arasında fark olmadığı belirtilmiştir. Ancak bizim çalışmamızda her iki grupta yatış süresi açısından anlamı fark bulunamadı. Ayrıca ilginç olarak şiddetli akut pankreatit grubunda yaşın daha düşük olduğu tespit edildi ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı idi (Tablo 4.).

  Akut pankreatitte erken dönemde klinik şiddeti ve prognozu belirlemek için çeşitli skor sistemleri kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları, Ranson kriterleri, the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II skoru, Multiple Organ System Score (MOSS), Modified Glasgow ve BTŞS’dir11,12,19,22,23. Bu skor sistemlerinden Ranson kriterleri sık kullanılmaktadır. Ranson kriterleri akut pankreatitin klinik şiddeti ve prognozu hakkında güvenilir bir göstergedir11. Skor sistemlerinde benzer takip parametreleri kullanılmasına rağmen, etkinlikleri farklıdır. Taylor ve ark.23 akut pankreatitli hastalarda başvuru anındaki skor sistemlerini karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada Glasgow ve MOSS kriterlerinin klinik sonucunun belirlenmesinde Ranson ve APACHE II skorlarından daha üstün olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda verilerimiz hastalarımızı yeterince yansıtmadığı için bu skorlar kullanılmadı. Çalışmamıza benzer şekilde, literatürde birçok araştırmacı akut pankreatitin klinik şiddetinin belirlenmesinde 1992 yılında tanımlanan Atlanta kriterlerini kullanmaktadır. Atlanta kriterlerinde göre Ranson skoru ≥3, APACHE II skoru ≥8 ise şiddetli panreatit olarak tanımlanmaktadır10. Çalışmamızda acil servislerde hastaların değerlendirilmesinde sık kullanılan BT sonuçlarına dayalı skor sistemi olan BTŞS’yi kullandık. Baltazar ve ark.’ları tarafından tanımlanan BTŞS, akut pankreatiti BT bulgularına göre standart derecelendirme imkanı sağlar. Bu skor sisteminde pankreastaki inflamasyon ve nekrozun derecesi klinik şiddeti tanımlar24. Çalışmamızın sonuçlarına benzer şekilde BTŞS >3 olan hastalar şiddetli akut pankreatit olarak bildirilmiştir11,12. Çalışmamızda kliniği şiddetli olan hastaların BTŞS skoru, kliniği hafif olanlardan daha yüksekti. Ayrıca, çalışmamızda BT’si olan ve hastanemizde yatan hastalarda BTŞS skorları ile yatış süreleri arasında anlamlı korelasyon mevcuttu. BTŞS’nin erken dönemde belirlenmesinin komplikasyonları ve mortaliteyi belirlemede önemli bir prognostik gösterge olduğu bildirilmiştir22. Çalışmamızda ölen hasta sayısı az olduğu için BTŞS’nin mortalite ile ilişkisi değerlendirilemedi. Vriens ve ark.’ları BTŞS ile Ranson kriterleri arasında iyi bir korelasyon (r2=0.94) olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca BTŞS’nin komplikasyonları ve mortaliteyi ortaya koymasının yanı sıra, pratik olması nedeniyle Ranson’dan daha iyi prognostik gösterge olabileceğini ve başvurudan sonra ilk 48 saat içinde BTŞS’nin tanımlanmasının tedavi stratejisinin belirlenmesinde anlamlı olabileceğini bildirmişlerdir25. Çalışmamızın sonuçlarına göre cerrahi drenaj sadece kliniği şiddetli olan hastalara uygulanmışken, ERCP’nin ise hafif hastalara uygulandığı tespit edildi. Bu sonuçlara göre klinik şiddetin eken dönemde tespiti tedavi planının oluşturulması ve hastaya yoğun bakım yatış kararının verilmesine katkı sağlayabilir. Acil serviste akut pankreatit tanısında hangi tetkiklerin istenmesi gerektiği konusu halen tartışmalı olmasına rağmen15, BTŞS’nin yararları göz önüne alındığında erken dönemde BT çekilmesi ön plana çıkmaktadır. Erken dönemde BTŞS değeri 0-3 arasında olan hastalarda, takip esnasında rutin BT tekrarının gerekli olmadığı belirtilmekte ancak bu hasta grubunda beklenmeyen klinik kötüleşme, apse, psödokist ve diğer komplikasyonların şüphesinde kontrol BT önerilmektedir25.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Sonuç
  Acil servislerde akut pankreatit tanısında kullanılan tetkiklerin tanı değerinin bilinmesi doğru ve hızlı tanı koymaya yardımcıdır. Akut pankreatit kliniğinin farklı özelliklere sahip olması ve değişkenlik göstermesi nedeniyle klinik şiddetin erken dönemde tespiti etkin tedavi yaklaşımı sağlayabilir. Acil servislerde BTŞS’nin erken dönemde tespiti yoğun bakım yatış kararı, tedavi stratejisinin belirlenmesi, prognoz tayini ve gerekli durumlarda hastanın başka bir sağlık kurumuna sevk kararının verilmesine de yardımcı olabilir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Carroll JK, Herrick B, Gipson T, Lee SP. Acute pancreatitis: diagnosis, prognosis, and treatment. Am Fam Physician. 2007; 75: 1513-20.

  2) Sargent S. Pathophysiology, diagnosis and management of acute pancreatitis. Br J Nurs. 2006; 15: 999-1005

  3) Mitchell RM, Byrne MF, Baillie J. Pancreatitis.Lancet. 2003; 361: 1447-55.

  4) Maher MM, Lucey BC, Gervais DA, Mueller PR. Acute pancreatitis: the role of imaging and interventional radiology. Cardiovasc Intervent Radiol. 2004; 27: 208-25.

  5) Vlodov J, Tenner SM. Acute and chronic pancreatitis. Prim Care. 2001; 28: 607-28.

  6) Yousaf M, McCallion K, Diamond T. Management of severe acute pancreatitis. Br J Surg. 2003; 90: 407-20.

  7) Kaya E, Dervisoglu A, Polat C. Evaluation of diagnostic findings and scoring systems in outcome prediction in acute pancreatitis. World J Gastroenterol. 2007; 13:3090-4.

  8) Kim YS, Lee BS, Kim SH, et al. Is there correlation between pancreatic enzyme and radiological severity in acute pancreatitis? World J Gastroenterol. 2008; 14:2401-5.

  9) Elmas N. The role of diagnostic radiology in pancreatitis. European Journal of Radiology 2001; 38:120-132

  10) Bollen TL, van Santvoort HC, Besselink MG, et al. The Atlanta Classification of acute pancreatitis revisited. Br J Surg. 2008; 95: 6-21.

  11) Alhajeri A, Erwin S. Acute pancreatitis: value and impact of CT severity index. Abdom Imaging. 2008; 33: 18-20.

  12) Gürleyik G, Emir S, Kiliçoglu G, Arman A, Saglam A. Computed tomography severity index, APACHE II score, and serum CRP concentration for predicting the severity of acute pancreatitis. JOP. 2005; 6: 562-7.

  13) Koizumi M, Takada T, Kawarada Y, et al. JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis: diagnostic criteria for acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2006; 13: 25-32

  14) Vissers RJ, Abu-Laban RB. Acute and chronic pancreatitis. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (eds.), Emergency medicine. A comprehensive study guide. 5th edition, New York: McGraw-Hill, 2000: 588-592.

  15) Karaca E, Oktay C. Travma dışı akut pankreatit olgularında prognostik kriterlerin sonuç üzerine etkisi. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2008; 8:18-25.

  16) DiMagno MJ, DiMagno EP. New advances in acute pancreatitis. Curr Opin Gastroenterol. 2007; 23: 494-501.

  17) Ayten R, Çetinkaya Z, Yeniçerioğlu A. Akut Pankreatitli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. F.Ü. Sağ. Bil. Derg. 2007: 21:133 -136.

  18) Lankisch PG, Burchard-Reckert S, Lehnick D. Underestimation of acute pancreatitis: patients with only a small increase in amylase/lipase levels can also have or develop severe acute pancreatitis. Gut. 1999; 44: 542-4.

  19) Hirota M, Takada T, Kawarada Y, et al. JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis: severity assessment of acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2006; 13:33-41.

  20) De Waele JJ, Delrue L, Hoste EA, et al. Extrapancreatic inflammation on abdominal computed tomography as an early predictor of disease severity in acute pancreatitis: evaluation of a new scoring system. Pancreas. 2007;34:185-90.

  21) Pezzilli R, Uomo G, Zerbi A, et al. Diagnosis and treatment of acute pancreatitis: the position statement of the Italian Association for the study of the pancreas. Dig Liver Dis. 2008; 40:803-8.

  22) Vriens PW, van de Linde P, Slotema ET, Warmerdam PE, Breslau PJ. Computed tomography severity index is an early prognostic tool for acute pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005; 201: 497-502.

  23) Taylor SL, Morgan DL, Denson KD, Lane MM, Pennington LR. A comparison of the Ranson, Glasgow, and APACHE II scoring systems to a multiple organ system score in predicting patient outcome in pancreatitis. Am J Surg. 2005; 189:219-22.

  24) Balthazar EJ, Robinson DL, Megibow AJ, Ranson JH. Acute pancreatitis: value of CT in establishing prognosis. Radiology. 1990; 174:331-6.

  25) Vriens PW, van de Linde P, Slotema ET, Warmerdam PE, Breslau PJ. Computed tomography severity index is an early prognostic tool for acute pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005; 201:497-502.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]