[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 094-096
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Safra Kesesinin Nadir Bir Polipoid Lezyonu: Adenomyomatozis
Ahmet Fikret YÜCEL1, Ahmet PERGEL1, İbrahim AYDIN1, Doğan YILDIRIM2, Murat MOUNLA2, Nilgün DEMİRBAĞ3, Dursun Ali ŞAHİN1
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,, Rize, Türkiye
2Özel Yıldız Tabya Bilge Hastanesi , Genel Cerrahi , İstanbul, Türkiye
3Avrasya Hospital , Patoloji Birimi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Safra kesesi, polip, adenomyomatozis, Gallbladder, polyp, adenomyomatosis
Özet
Adenomyomatozis, safra kesesi duvarının etyolojisi bilinmeyen benign hiperplastik hastalığıdır. Rokitansky-Aschoff sinüsü ile karakterize olan bu hastalık safra kesesinin incelmiş kas tabakasından epitelin lokal ya da diffüz olarak invaginasyonu ile oluşur. Bazı vakalar malign tümörlere benzemekle birlikte, ultrasonografik inceleme sırasında ayırıcı tanıda adenomyomatozis akla gelmelidir. Epigastrik ağrı ve dispeptik yakınmaları olan 50 yaşındaki kadın hastanın yapılan batın ultrasonografisinde safra kesesinde polip saptandı. Laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu safra kesesi adenomyomu tanısı kondu. Olgumuzu safra kesesi polipleri ile alakalı kısa literatür bilgisi vererek sunmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Safra kesesi adenomyomatozisi; etyolojisi bilinmeyen, benign, hiperplastik bir hastalıktır. Kolesistektomi piyeslerinin %2-9'unda saptanmaktadır1. Safra kesesinin incelmiş kas tabakasından epitelin lokal ya da diffüz olarak invaginasyonu ile oluşur ve Rokitansky-Aschoff sinüsü diye adlandırılır. Genellikle ileri yaşlarda görülür2. Ayırıcı tanıda ultrasonografi oldukça değerlidir3. Kesin tanı ancak histopatolojik olarak konulur. Adenomyoma epitelinden displatik değişiklikler, insitu ya da invaziv kanser gelişebilmektedir. Özellikle yaşlı hastalarda fundus yerleşimli segmental adenomyomatoziste kanser gelişim riski yüksek olduğu belirtilmektedir4. Ancak birçok araştırıcı kanser gelişimini adenomyomatozisten ziyade; taş, kronik inflamasyon ve metaplastik değişikliklere bağlamaktadır. Kanser birlikteliği ihtimali nedeniyle kolesistektomi önerilmektedir5.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Elli yaşında kadın hasta zaman zaman oluşan karın sağ üst kadran ağrısı ve dispeptik şikayetler nedeniyle polikliniğe müracaat etti. Batın sağ üst kadranda minimal hassasiyet dışında patolojik muayene bulgusu yoktu. Yapılan batın ultrasonografi tetkikinde safra kesesi fundusunda yaklaşık 1 cm boyutunda polipoid lezyon harici patolojik görünüm saptanmadı (Resim 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Batın ultrasonografisinde safra kesesi polibi görüntüsü.

  Laboratuar testleri normaldi. Hastanın mevcut yaşı, polip çapının 1cm olması malignite riskini arttırmasına ek olarak semptomatik olmasından dolayı ameliyata karar verildi. Hastaya laparoskopik kolesistektomi uygulandı Ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hasta ameliyat sonrası 1. günde diyeti düzenlenerek şifa ile taburcu edildi. Makroskopik olarak 5,5x4 cm ölçülerinde duvar kalınlığı 0,2 cm olan açılmış safra kesesi ve fundusta 1 cm çapında submukozal yerleşimli noduler oluşum saptandı (Resim 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Safra kesesi fundusunda, yaklaşık 1 cm boyutunda düzgün sınırlı, polipoid kitle.

  Histopatolojik incelemede, mukoza ve serozada konjesyon ile birlikte mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu, submukozal kas tabakası içerisinde kistik dilatasyon gösteren glandlar saptanması ile adenomyom tanısı kondu (Resim 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3: Mikroskopik görünüm. Prolifere düz kas demetleri arasında intramural hiperplazik glandlar (H-E, x100).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Karın ultrasonografinin (USG) yaygın olarak kullanılmasının sonucu olarak, safra kesesi poliplerinin insidental olarak saptanmasında artış görülmektedir6. Populasyonun yaklaşık %5'inde görülmekte ve %3-8 vakada safra kesesi kanseri için premalign lezyon olabilmektedir7. Son zamanlarda safra kesesi poliplerinin tedavisine ultrasonografik olarak polipin çapının saptanması ile karar verilmektedir. Bir cm'den büyük polipler malign dönüşüm riskinden dolayı kolesistektomi ile tedavi edilirken; 1 cm'den küçük polipler klinik ve tekrarlayan USG ile takip edilir. USG'nin yanlış pozitif (%6-43) oranlarından dolayı, standart dışı tedavi uygulanma olasılığı da literatürde vurgulanmaktadır8. Ayırım için endoskopik USG (EUS), bilgisayarlı tomografi ve PET'den faydalanabileceği belirtilmektedir9. Yapılan bazı çalışmalarda EUS inceleme ile yüksek frekanslarda (7,5- 12 MHz) daha nitelikli görüntü (saplı ya da sapsız oluşu, yüzey özellikleri, mikrokistlerin varlığı, ekojenite) sağladığından, gerçek histolojik bulgular ile belirgin korelasyon saptanmıştır. Bu özellikleri normal USG ile saptamak oldukça güçtür. Belirgin olmayan safra kesesi lezyonlarında, malignite potansiyelini saptamada EUS'nin standart tetkik olduğu vurgulanmıştır9,10.

  EUS ile yapılan bir çalışmada neoplastik lezyonların (adenom ve karsinom) tespiti açısından, 1cm' den küçük polipoid lezyonlarda %50, 1 cm'den büyük polipoid lezyonlarda ise %88,3 oranında histopatoloji ile uyumlu bulgular tespit dilmiş11. Sunmuş olduğumuz olgu klinik semptom veren safra kesesi polipi olgusuydu. Literatürde belirtilen risk faktörleri açısından ( hastanın 50 yaşında olması ve polipin çapının 1cm olması) sınırda vaka olmasından dolayı tartışma için iyi bir örnek teşkil etmekteydi. Hastada klinik olarak semptom varlığından dolayı operasyon kararı kolay alınmış oldu. Klinik semptom olmaması durumunda da USG bulgularına dayanarak operasyon kararı alınmış olacaktı. Hastaya başarılı bir şekilde laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Literatürde de belirtildiği gibi USG bulgularının şüpheli olmaması durumunda da hastaya ayrıntılı bilgi verilerek ameliyat kararının ona göre alınmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Genel olarak, polipin 1 cm'den büyük olması ve 50 yaş üzeri olmak malignite için en önemli risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Birlikte taş olması ve tek polip olması diğer önemli risk faktörleridir6,12. Safra kesesi polipi olan ve cerrahi düşünülen hastalarda bu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle semptomatik hastaların kolesistektomiden fayda görmeleri cerrahi için diğer endikasyonu oluşturmaktadır. Laparoskopik kolesistektomi halen cerrahi tedavi seçeneği olarak devam etmekle birlikte, malignite ihtimali olan 2 cm'den büyük poliplerde trokar yeri yayılımını önlemek için açık cerrahi ve frozen inceleme tavsiye edilmektedir13. Özellikle taşla birlikte olmayan 1cm'den küçük multipl poliplerin benign olduğu, malign dönüşüm riskinin çok düşük olduğu ve bu nedenlerden dolayı bu tür vakaların 3-6 aylık periyotlarla USG ile takibi önerilmektedir8,14.

  Ultrasonografik incelemede safra kesesi adenomyomu malign polipler ile karışabileceğinden ayırıcı tanıda akla gelmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Williams I, Slavin G, Cox A, Simpson P, de Lacey G. Diverticular disease (adenomyomatosis) of the gallbladder: a radiologicalpathological survey. Br J Radiol 1986; 59: 29-34.

  2) Nishimura A, Shirai Y, Hatakeyama K: Segmental adenomyomatosis of the gallbladder predisposes to cholecystolithiasis. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2004; 11: 342-347.

  3) Yoshimitsu K, Honda H, Jime M, et al. MR diagnosis of adenomyomatosis of the gallbladder and differentiation from gallbladder carcinoma: importance of showing Rokitansky- Aschoff sinuses. Am J Roentgenol 1999; 172: 1535-1540.

  4) Nabatame N, Shirai Y, Nishimura A, Yokoyama N, Wakai T, Hatakeyama K. High risk of gallbladder carcinoma in elderly patients with segmental adenomyomatosis of the gallbladder. J Exp Clin Cancer Res 2004; 23: 593-598.

  5) Aldouri AQ, Malik HZ, Waytt J, et al. The risk of gallbladder cancer from polyps in a large multiethnic series. Eur J Surg Oncol 2009; 35: 48-51.

  6) Lee KF, Wong J, Li JC, Lai PB. Polypoid lesions of the gallbladder. Am J Surg 2004; 188: 186–190.

  7) Yeh CN, Jan YY, Chao TC, Chen MF. Laparoscopic cholecystectomy or polypoid lesions of the gallbladder: a clinicopathologic study. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2001; 11: 176 –181.

  8) Csendes A, Burgos AM, Csendes P, Smok G, Rojas J. Late follow-up of polypoid lesions of the gallbladder smaller than 10 mm. Ann Surg 2001; 234: 657–660.

  9) Kimura K, Fujita N, Noda Y, Kobayashi G, Ito K. Differential diagnosis of large-sized pedunculated polypoid lesions of the gallbladder by endoscopic ultrasonography: a prospective study. J Gastroenterol 2001; 36: 648 –649.

  10) Sadamoto Y, Oda S, Tanaka M, et al. A useful approach to the differential diagnosis of small polypoid lesions of the gallbladder, utilizing an endoscopic ultrasound scoring system. Endoscopy 2002; 34: 959–965.

  11) Cheon YK, Cho WY, Lee TH et al. Endoscopic ultrasonography does not differentiate neoplastic from nonneoplastic small gallbladder polyps. World J Gastroenterol 2009; 15: 2361-2366.

  12) Terzi C, Sokmen S, Seckin S, Albayrak L, Uğurlu M. Polypoid lesions of the gallbladder: report of 100 cases with special reference to operative indications. Surgery 2000; 127: 622–627.

  13) Kim EK, Lee SK, Kim WW. Does laparoscopic surgery have a role in the treatment of gallbladder cancer? J Hepatobil Pancreat Surg 2002; 9: 559–563.

  14) Mainprize KS, Gould SW, Gilbert JM. Surgical management of polypoid lesions of the gallbladder. Br J Surg 2000; 87: 414–417.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]