[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-106
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olgusunda Progresyonun İlk Belirtisi Olarak Ortaya Çıkan Lökoklastik Vaskülit
A. Mübin ÖZERCAN1, Mustafa CANHOROZ2, Fatih ALBAYRAK1, M. Mustafa AKIN3
1Fırat Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Paraneoplastik sendrom, Vaskülit, Akciğer kanseri, Paraneoplastic syndrome, Vasculitis, Lung cancer
Özet
Lökositoklastik vaskülitler altta yatan malign hastalıkların tanısından önce ya da onunla eş zamanlı olarak saptanabilir. Bu yazıda yaklaşık 1 yıl önce küçük hücreli dışı akciğer karsinomu tanısı konulduktan sonra gelişen her iki ayak bileğinde ve tibial bölge lateralinde lökositoklastik vaskulit, sağ skrotal şişlik olan 73 yaşındaki hasta sunuldu. Bu olguyla malignitelerde vaskülit şeklinde paraneoplastik sendrom gelişebileceği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Neoplaziler, nadiren vaskülitlerle birliktelik gösterebilirler. Bununla birlikte vaskülitler, paraneoplastik olarak myeloproliferatif ve lenfoproliferatif malignitelere, solid tümörlere göre daha sık eşlik ederler1. Bu oran, hematolojik maligniteler lehine 9/1' dir2. Lökositoklastik Vaskülit, mikrovaskülitler, Henoch-Schönlein Purpurası, Temporal Arterit, Poliarteritis Nodoza ve Churg Strauss sendromu gibi birçok vaskülit alt tipi malignitelerle birlikte görülebilir. Vaskülit alt tipleri içerisinde paraneoplastik olarak en sık görüleni, Lökositoklastik vaskülittir3,4. Nadir görülen paraneoplastik lökositoklastik vaskülit ve purpuranın malignitelerin progresyonunu gösteren ilk belirti olabileceğini vurgulamak açısından olgu sunulmuştur.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Yetmiş üç yaşında erkek olgu, 3 gündür süren ayak bileklerinde şişlik, döküntü ve testiste ağrı şikâyetleriyle başvurdu. Konjestif kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanıları olan ve izosorbid mononitrat 10 mg tablet 1x1, karvedilol 6.25 mg tablet 2x1, salbutamol-ipratropium inhaler 6x1, budesonid inhaler 2x1 tedavilerini kullanan olguya 1 yıl önce öksürük, ara ara olan nefes darlığı şikâyetleriyle başvurduğu dış merkezde yapılan toraks BT de sol akciğer alt lob superior segmentte 43x45 mm boyutta kitle tespit edilmiş (Resim 1). Yapılan transtorasik iğne aspirasyonu materyalinin patolojik incelemesinde küçük hücreli dışı akciğer karsinomu tanısı konulmuş. En son kürü 10 ay önce olmak üzere 2 kür 320 mg paklitaksel, 120 mg sisplatin tedavisi almış olan olgu, önerilen kemoterapinin devamını kabul etmemiş.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Sol akciğer alt lob süperior segmentteki kitlenin tomografik görüntüsü

  Üç gündür solda daha belirgin olmak üzere ayaklarda ve ayak bileklerinde şişlik, skrotum sağ tarafta şişlik ve ağrı şikayetleri olan olgunun 2 gündür ayaklar, ayak bilekleri ve tibial bölgelerinin lateral yüzlerinde purpurik kaşıntısız, ağrısız döküntüler oluşmaya başlamış (Resim 2). Geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri veya karın ağrısı olmayan olgunun ateş, üşüme, titreme, el küçük eklemlerde hassasiyet, gözlerde batma, yanma şikayetleri de olmamış.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Tibia ve ayak bileği laterallerindeki purpurik, kaşıntılı, hiperemik lezyonlar

  Fizik muayenesinde; akciğerlerde yaygın olarak solunum sesleri azalmıştı, batın kaşektik görünümdeydi. Sağ testiste şişlik ve hassasiyet, bilateral tibial bölge, ayak bileği ve ayak lateral yüzlerde purpurik, ağrısız döküntüler tespit edildi.

  Laboratuvar analizlerinde anemi (Hb:10gr/dl), üre (71mg/dl), kreatinin (1,6 mg/dl) yüksekliği; idrar analizinde pyüri, hematüri, proteinüri (+++) tespit edildi. Eritrosit sedimantasyon hızı 125 mm/sa olan olgunun C reaktif protein değeri 7,35 mg /dl olarak ölçüldü. Anti nükleer antikor (ANA) testi: granüler tipte (+++), Anti-Ro: >200 olarak geldi. Anti nötrofilik sitoplazmik antikorları (ANCA), Anti-La, Brusella, HbsAg tetkikleri negatif olarak saptandı. Skrotal USG' de epididimo-orşit bulguları olan olguya sefazolin 2x1 gr tedavisi başlandı. Alt ekstremitelerdeki döküntüleri, kollarda da oluşmaya başlayan olgunun tibial bölgedeki lezyonundan yapılan tam kat cilt biyopsisinin histopatolojik incelemesinde, kapiller endotelyal proliferasyon, damar duvarlarında nötrofilik infiltrasyon ve lökositoklastik vaskülit için patognomonik olan “dust” cisimciklerinin saptanması üzerine olguya lökositoklastik vaskülit tanısı konuldu (Resim 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3: Alınan cilt biyopsisinin histopatolojik incelemesinde kapiller endotelyal proliferasyon (kırmızı ok), damar duvarlarında nötrofilik infiltrasyon (mavi ok) ve lökositoklastik vaskülit için patognomonik olan “dust” cisimcikleri (yeşil ok) (hemotoksilen eozin x200).

  Malignite kontrolü için yapılan PET/BT' de progresyon saptanması üzerine olguya karboplatin + dosetaksel tedavisi verildi. Vaskülite yönelik 0,5 mg/kg/gün metil prednisolon tedavisi başlanan olgunun döküntüleri ve sağ testisteki şişliği geriledi (Resim 4). İzleminde atrial fibrilasyon gelişen ve nötropeni görülen olgu, vaskülit tespitinden 1 ay sonra öldü.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 4: Steroid tedavisi sonrası lezyonlardaki hipereminin azalması

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Lökositoklastik vaskülit; çoğunlukla deriyi tutan, küçük damarların duvarlarında polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu, lökositoklast varlığı, fibrinoid nekroz ve eritrositlerin ekstravazasyonu ile karakterize inflamatuar bir hastalıktır5. Malignitelere vaskülitin eşlik etmesiyle ilgili; kan damarı antijenleri ile benzerlik gösteren neoantijen oluşumu, anormal antikor oluşumu, immün kompleks klerensinde bozulma, IgM' den IgA' ya dönüşümü artıracak şekilde lenfosit regülasyonunda bozulma gibi birçok hipotez öne sürülmektedir ancak kesin bir neden gösterilememiştir1.

  Lökositoklastik vaskülitler, idyopatik olarak görüldüğü gibi enfeksiyonlar, alerjik hastalıklar, otoimmün sendromlar veya malign neoplazilere sekonder olarak da görülebilirler3. Solans ve ark.6 tarafından 2008 yılında yapılan çalışmada 43 malignite ile ilişkili lökositoklastik vaskütin taranması sonucunda 7 olguda akciğer kanseri tespit edilmiştir. Akciğer kanseri ile ilişkili olarak akantozis nigrikans, akrokeratozis paraneoplastika, dermatomiyozit, florid kütanöz papillomatöz, hipertrofik pulmoner osteoartropati gibi cilt tutulumu olan birçok paraneoplastik sendrom bildirilmiştir5,7. Lökositoklastik vaskülitler, primer maligniteden önce, malignite ile aynı anda veya malignite tanısından aylar sonra tespit edilebilirler8.

  Vaskülitlerde döküntüler; ürtiker, vezikül, purpura, bül, livedo retikülaris, ülser gibi pek çok şekilde görülebilir. Lökositoklastik vaskülitte döküntü tipik olarak, erken dönemde eritematöz maküller ve ürtikeryal papüller olarak başlar, bazen palpabl purpuraya dönüşebilir. Döküntü, genellikle simetriktir ve diffüz olarak görülebilse de en çok alt ekstremiteler tutulur. Cilt tutulumu dışında en sık görülen bulgu artrit olmakla birlikte renal, pulmoner, gastrointestinal semptom ve bulgular da görülebilir9. Lökositoklastik vaskülitlerin tedavisi, hem vaskülitin hem de eşlik ettiği malignitenin tedavisini içerir. Kortikosteroidler ve siklofosfamid, dapson, plazmaferez, intravenöz immünglobülin (IVIG) gibi immünite baskılayıcı tedaviler paraneoplastik vaskülit tedavisi için kullanılabilir10.

  Sunduğumuz olguda primer küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tanısından 1 yıl sonra gelişen kütanöz lökositoklastik vaskülit mevcuttu. Solid tümörlere eşlik eden 15 vaskülit olgusunun incelendiği bir çalışmada6 olguların %53 ünde ANA pozitifliği tespit edilmesi nedeniyle olgumuzda saptanan ANA pozitifliği, solid malignite varlığı ile ilişkilendirildi. Ağız, göz kuruluğu, kronik artrit olmaması ve Anti-Ro (SSA52) antikorunun malignitelere eşlik edebilmesi11 nedeniyle saptanan Anti-Ro pozitifliğinin, altta yatan akciğer kanserine bağlı olduğu düşünüldü. Olgunun biyopsi materyalinde damar duvarında immün depozit varlığının incelenmemiş olması lökositoklastik vaskülit ayırıcı tanısına giren Henoch Schönlein Purpurası (HSP) ekartasyonu veya tanısını olanaksız kılmıştır. American Collage of Rheumatology (ACR) 1990 yılı kriterlerine göre abdominal kramp, damar duvarında granülosit infiltrasyonu, <20 yaş, palpabl purpura bulgularından 2 sinin olması; European League Against Rheumatism (EULAR) ve Paediatric European Society (PReS) kriterlerine göre ise palpabl purpura varlığında, diffüz abdominal ağrı, artrit (akut)-artralji, renal tutulum (proteinüri veya hematüri), biyopside IgA depozitinin gösterilmesi kriterlerinden en az birinin olması HSP tanısı için yeterlidir. Ancak paraneoplastik vaskülitlerle ilgili yapılmış çalışmalarda1,5,12 HSP tanısı için IgA depoziti arandığından HSP yerine lökositoklastik vaskülit terimini kullanmayı uygun gördük. Metil prednisolon tedavisinden sonra olgunun skrotal şişlik ve ağrı şikayetlerinin düzelmesi, epididimo-orşitin vaskülitik sendroma eşlik ettiğini düşündürmekle beraber, olgunun 10 gündür almakta olduğu antibiyotik tedavisine de bağlı olabilmesi nedeniyle epididimo-orşitin vaskülitle ilişkilendirilmesi konusunda tam kanıya varılamamaktadır.

  PET/BT' de kitlede progresyon saptanması, primer malignite tanısından sonra görülen paraneoplastik vaskülitlerin rekürrens veya progresyonu gösterdiği hipotezini doğrulamaktadır13.

  Sonuç olarak, nadir görülen lökositoklastik vaskülit olgularının malign hastalıklara sekonder olarak görülebileceği veya mevcut malignitenin progresyonunu gösteren bir belirteç olabileceği hekim tarafından akılda tutulmalı ve hasta bu açıdan da araştırılmalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Zurada JM, Ward KM, Grossman ME. Henoch-schönlein purpura associated with malignancy in adults. J Am Acad Dermatol 2006; 55: 65-70. 2. Longley S, Caldwell JR, Panush RS. Paraneoplastic vasculitis. Unique syndrome of cutenous angitiis and arthritis associated with myeloproliferative disorders. Am JMed 1986; 80: 1027-30.

  3) Kurzrock R, Cohen PR, Markowitz A. Clinical manifestations of vasculitis in patients with solid tumors. A case report and review of the literature. Arch Intern Med 1994; 154: 334-40.

  4) Kurzrock R, Cohen PR. Vasculitis and cancer. Clin Dermatol 1993; 11: 175-87.

  5) Cosar-Alas R, Yurut-Caloglu V, Karakol H, et al. Paraneoplastik syndrome of non-small cell lung carcinoma: A case with pancitopenia, leucocytoclastic vasculitis, and hypertrophic osteoarthropathy. Lung Cancer 2007; 56: 455-8.

  6) Solans-Lague'R, Bosch-gil J, Pe'rez-Bocanegra C, et al. Paraneoplastic vasculitis in patients with solid tumors: report of 15 cases. J Rheumatol 2008; 35: 294-304.

  7) Cohen P. Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy and tripe palms in a man with squamous cell carcinoma of the larynx and lung: Report of a case and review of cutaneous paraneoplastic syndromes associated with laryngeal and lung malignancies. Am J Clin Oncol 1993; 16: 268-76.

  8) Agarwala SS. Paraneoplastic syndromes. Med Clin North Am 1996; 80: 173-84.

  9) Swerlick R, Lawley T. Cutaneous vasculitis: its relationships with systemic disease. Med Clin North Am 1989; 73: 1221-35.

  10) Fain O, Hamidou M, Cacoub P, et al. Vasculitides associated with malignancies: Analysis of sixty patients. Arthritis Rheum 2007; 57: 1473-80.

  11) Tomer Y, Sherer Y, Shoenfeld Y. Antibodies, autoimmunity and cancer (review). Oncol Rep 1998; 5: 753-61.

  12) Mifune D, Watanabe S, Kondo R, et al. Henoch schönlein purpura associated with pulmonary adenocarcinoma. J Med Case Rep 2011; 5: 226-30.

  13) Fortin PR. Vasculitides associated with malignancy. Curr Opin Rheumatol 1996; 8: 30-3.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]