[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 205-206
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İnguinal Herni ve Morgagni Hernisi Birlikteliği
Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Ahmet KAZEZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Morgagni herni, İnguinal herni, Child, Morgagni hernia, Inguinal hernia
Özet
Günübirlik cerrahide göğüs röntgeni gibi ayrıntılı laboratuvar incelemesi yapılmamaktadır. Morgagni hernileri genellikle geç dönemde tesadüfen tanımlanırlar. Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yapılan incelemeler sırasında Morgagni hernisi tanısı konulan bir yaşındaki olgu, kliniğimizde 4 aylık iken sağ inguinal herni ameliyatı olmuştu. Diyafram onarımı yapılan olgu sorunsuz taburcu edildi. İlk ameliyatında ayrıntılı incelenmediğinden olguda Morgagni hernisinin tespit edilemediği düşünüldü. Bu tür olgulara rağmen günübirlik cerrahilerde ayrıntılı laboratuvar incelemelerine ihtiyaç duyulmamalıdır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Konjenital diyafram hernisi (KDH) karın içerisindeki organların diyaframdaki defektten göğüs boşluğuna herniye olmasıdır1. Yenidoğan dönemindeki diyafram hernilerinin %85-90' ını posterolateral diyafram hernileri (Bochdalek), %2-6' sını retrosternal herniler (Morgagni) oluşturur2. İngüinal bölge cerrahisinde ameliyat öncesi laboratuvar incelemesi sınırlıdır ve radyolojik inceleme önerilmez. Bu çalışmada Morgagni ve inguinal herni birlikteliği olan olguyu sunmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Dört aylık erkek hasta, sağ kasıkta şişlik şikayeti ile çocuk cerrahisi polikliniğine getirildi. Fizik muayenede; genel durumu iyi, akciğer sesleri doğaldı. Sağ inguinal hernisi mevcuttu. İnguinal herni onarımı yapıldı. Bir yaşında solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yapılan incelemeler sırasında Morgagni hernisi tanısı konulan olgu polikliniğimize başvurdu. Akciğer grafisinde bağırsak anslarının sağ hemitoraksa herniye olduğu görüldü (Resim 1). Hasta Morgagni hernisi tanısıyla ameliyat edildi. Eksplorasyonda retrosternal açıklıktan transvers kolonun bir kısmının sağ hemitoraksa herniye olduğu görüldü. Bağırsak ansları batın içerisine redükte edildi ve defekt primer onarıldı. Hasta postop 4. gün taburcu edildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Akciğer grafisinde bağırsak anslarının sağ hemitoraksa herniasyonu

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Son yıllarda çocuk ameliyatlarında günübirlik cerrahi sayısında artış mevcuttur. Sistemik hastalığı olmayan çocuklar günübirlik cerrahiye uygundur. Amerika' da çocuk ameliyatlarının % 70'ı, Avrupa ülkelerinde ise % 60'dan daha fazlası günübirlik cerrahi olgulardır3. Çocuklarda günübirlik cerrahide ameliyat öncesinde ayrıntılı bir hikaye alınması ve tam bir fizik muayene yapılması doğru tanı ve tedavide için gereklidir4.

  Günübirlik ameliyatlardan önce laboratuvar incelemesi olarak hemogram, aPTT, PT'nin bakılmasının yeterli bulanlar olmasına rağmen çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada ek sağlık problemi olmayan çocuklarda hemogram bakmanın da gerekmediği gösterilmiştir5.

  Morgagni hernilerinin özellikle çocuklarda asemptomatik seyredebildiği bilinmektedir.

  Bu nedenle, diyaframdaki defekt doğumsal olmakla beraber, Morgagni hernisinin teşhisi ileri yaşlarında olabilmektedir6. Morgagni hernisinde % 80 oranında yineleyen akciğer enfeksiyonu görüldüğü bildirilmiştir7. Sunulan olguda önceki aylarda cerrahi uygulanmasına rağmen teşhis, solunum yolu enfeksiyonu sonrasında konulmuştur. Günübirlik cerrahilerde ilave bulgu veya şikayet olmadıkça ayrıntılı radyolojik inceleme yapılmamaktadır. Olguya sekiz ay önce kliniğimizde sağ inguinal herni onarımı yapılmasına rağmen diyafram hernisi tanımlanmamıştı.

  İnguinal bölge patolojilerinde nadiren ek anomaliler görülmesine rağmen, ameliyat öncesi ayrıntılı tetkik ve laboratuvar incelemesine hala gerek olmadığını düşünüyoruz. İnguinal hernisi olan olgularda diğer hernilerin de olabileceği akılda tutulmalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Arensman RM, BambiniDA. Congenital Diaphragmatic Hernia and Eventrastion. In Ashcraft KW et all (eds): Pediatric Surgery, Philadelphia W.B. Saunders Company, 2000; 300-17.

  2) İskit SH, Sander S, Kıyan G, Ulukaya Ç, Tugay M, Dağlı TE. Anteromediyal yerleşimli diyafragma defekti Morgagni hernisinin bir tipi değildir. Pediatrik Cerrahi Derg 1996; 10: 44-6.

  3) Gül R, Göksu S, Mızrak A, Koruk S, Öner Ü. Günübirlik cerrahi ünitemizde ilk sekiz aylık uygulamalarımız. Gaziantep Tıp Derg 2008; 14: 23-7.

  4) Marleta R, Diaphragmatic anomalies. In: Raffensperger JG (Ed). Swenson's Pediatric Surgery, Fifth Edition, Connecticut, Appleton&Lange, 1990; 721-35.

  5) Ayşan E, Kaygusuz A, Şener S. Hastalık dışı durumlarda preoperatif değerlendirme. İstanbul Tıp Derg 1999; 1: 36-40.

  6) Federico JA, Ponn RB. Foramen of Morgagni hernia. In Shields TW, LoCicero III J, Ponn RB (eds): General Thoracic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000; 647.

  7) Al-Salem A, Nawaz A, Matta H, Jacobsz A. Herniation through the foramen of Morgagni: early diagnosis end treatment. Pediatri Surg Int 2002; 18: 93.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]