[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçan Beyin Dokusunda Takrolimus’un Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Vitamin D’nin Etkileri
Murat GÖNEN1, Tuncay KULOĞLU2, Mustafa ULAŞ3, Ferhat BALGETİR1, Caner Feyzi DEMİR1, Abdullah BÖYÜK4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
4Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Takrolimus organ nakilleri sonrası yaygın olarak kullanılan kalsinörin inhibitörüdür. Kullanımı sırasında nörolojik komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu çalışmada, takrolimus uygulanan sıçanların beyin dokusunda meydana gelen değişiklikler üzerine D vitamininin etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 21 adet Wistar albino cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Deney hayvanları 3 eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubuna deney süresi olan 21 gün boyunca hiçbir uygulama yapılmadı. Takrolimus grubuna takrolimus 0.8 mg/kg/gün, Takrolimus + vitamin D grubuna ise 0.8 mg/kg/gün takrolimus ile birlikte 50 IU/gün dozunda vitamin D deney süresi boyunca oral olarak verildi. Deney sonunda sıçanlar dekapite edildi ve beyin dokuları çıkarıldı. Rutin takip işlemleri ile dokular parafin bloklara gömüldü. Bloklardan alınan kesitlere bax immünreaktivitesi için avidin-biodin-peroksidaz yöntemi, Malondialdehit (MDA) düzeyi için spektrofotometri, apoptozis için TUNEL yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında MDA düzeyleri, bax immünreaktivitesi ve TUNEL pozitifliğinde Takrolimus grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artış saptandı. Takrolimus grubu ile karşılaştırıldığında ise Takrolimus+Vit D grubunda, MDA düzeyleri, bax immünreak-tivitesi ve TUNEL pozitifliğinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma izlendi.

Sonuç: Bu çalışma takrolimusun beyin dokusunda apoptozisi indüklediğini ve D vitaminin takrolimusun etkilerine karşı koruyucu etkileri olabileceğini göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]