[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 136-141
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Acil Servise Başvuran Elektrik Yaralanmalarının İncelenmesi 2014/2018 Yılları Retrospektif Kayıt Çalışması
Songül ARAÇ1, Eşref ARAÇ2, Mehmet ÖZEL1, Nazlı GÖRMELİ KURT3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Dı̇yarbakır, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Dı̇yarbakır, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Elektrik yaralanmaları, küçük cilt yanıklarından yaşamı tehdit eden iç organ hasarına kadar değişebilir. Bu çalışma ile elektrik yaralanması ile acile başvuran bütün yaş gruplarının incelenmesi, komplikasyon ve ölüm riski açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 2020 yılında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine 2014-2018 yılları arasında elektrik yaralanması nedeni ile Acil servise başvuran 178 hastanın dosyaları üstünde yapılmıştır. Çalışma retrospektif kayıt araştırmasıdır. Verilerin analizinde Ki-kare testi, Mann Whitney U testi, Binary Lojistik regresyon testi kullanılmıştır. p <0.05 değeri önemli kabul edilmiştir.

Bulgular: Yüzyetmişsekiz elektrik yaralanmasının çoğunluğu erkeklerde (%73.6), yetişkinlerde (%69.7) ve evde meydana gelmiştir. İş yerinde meydana gelen yaralanmalar erkeklerde daha fazladır (p <0.05). Elektrik yaralanmalarının %20.2’si yüksek voltajlı yaralanmadır ve toplam mortalite hızı %5.1’dir. Yüksek voltajlı yaralanmalarda hastane yatış süreleri daha uzundur ve komplikasyon oranı 28 kat ve ölüm oranı 9 kat daha fazladır. Elektrik yaralanmalarında ölüm riskini artıran faktörler; yüksek voltajlı elektrik yaralanması, intrakraniyal veya pulmoner komplikasyon gelişmiş olması, Kreatin kinaz (CK) yüksekliği, laktat yüksekliğidir. Amputasyon, eskaratomi, fasyatomi uygulanan hastalarda ve ölen hastalarda serum CK ve laktat düzeyleri anlamlı olarak yüksektir.

Sonuç: Yüksek voltajlı elektrik yaralanmaları daha tehlikelidir. Elektrik yaralanmalarında CK ve laktat yüksekliği prognostik bir faktör olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]