[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 106-115
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Periferik Arter Hastalığının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi ile Dijital Subtraksiyon Anjiyografinin Karşılaştırılması
Aysel ÖZAŞLAMACI
Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

Amaç: Periferik arter hastalığında (PAH) alt ekstremite arteriyel sistemi değerlendirmede bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) incelemenin doğruluğunu ve kullanılabilirliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: PAH olan 73 olguya dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) ve BTA incelemeleri yapıldı. Arteriyel sistem 25 segmente ayrılarak değerlendirildi. Her iki incelemede tüm segmentlerde görüntülerin değerlendirme için yeterli kalitede olup olmadığı belirlendi. Değerlendirme için yeterli kalitedeki suprapopliteal-popliteal segmentlerde vasküler yapı darlık ve oklüzyon açısından 5 grupta sınıflandırıldı, infrapopliteal segmentler oklüzyon var veya yok şeklinde değerlendirildi. Ayrıca her iki incelemede yeterli kalitede bulunan segmentlerde kalsifikasyon olup olmadığı belirlendi. DSA altın standart kabul edilerek BTA'nın lezyonları tespit etmede sensitivite, spesifite, negatif ve pozitif prediktif değerleri ile doğruluk oranları hesaplandı. Değerlendirmelerde DSA ve BTA tetkikleri arası uyum McNemar testi ile araştırıldı.

Bulgular: 1772 segmentin 1701'inde görüntüler her iki tetkik ile değerlendirme için yeterli kalitede bulundu, 71 segmentte görüntüler değerlendirme için yeterli kalitede bulunmadı. 1250 (%95.06) suprapopliteal-popliteal segmentte 2 tetkik uyumlu idi. Arteriyel oklüzyonu tespit etmede BTA sensitivitesi %96, spesifitesi %99.6, doğruluğu %99.1 olarak bulundu. Tüm segmentlerde lezyonları tanımlamada 2 tetkik arası anlamlı fark bulunmadı (p >0,05). Kalsifikasyon varlığını tespit etmede suprapopliteal-popliteal segmentlerde iki tetkik arası istatistiksel anlamlı fark bulunurken (p <0,05), infrapopliteal segmentlerde iki tetkik arası istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p >0,05).

Sonuç: Minimal invaziv, kolay ulaşılabilir BTA inceleme yüksek doğruluk oranı ile alt ekstremite PAH’da arteriyel sistemi değerlendirmede tarama yöntemi olarak ve preoperatif değerlendirmelerde kullanılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]