[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
COVID-19 Hastalarında Prognoz Takibinde q-SOFA Skorlarının Kullanılması
Adil Furkan KILIÇ1, Alperen AKSAKAL2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: COVID-19 hastalarında q-SOFA (quick sepsis-related organ failure assessment) skorları belirlendi ve hastalık şiddeti ile ilişkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Doksan COVID-19 hastası, her bir grupta 30 hasta olacak şekilde hastalık şiddetine göre alt gruplara ayrıldı (hafif, orta ve şiddetli grup). q-SOFA puanları belirlendi ve gruplar karşılaştırıldı. q-SOFA skorunun mortalite üzerindeki etkisi ikili lojistik regresyon analizi ile belirlendi.

Bulgular: Şiddetli hastaların q-SOFA skoru hem hafif hem de orta gruptaki hastalardan daha yüksekti (her iki karşılaştırma için p <0,05). Regresyon modeli, q-SOFA skorunun mortalitedeki varyansın %93.3'ünü açıklayabildiğini ortaya koydu (p <0.001).

Sonuç: q-SOFA skoru, COVID-19 hastalarında kolay ve hızlı bir araç olarak hastalık şiddetini tahmin etmek için kullanılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]