[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 245-251
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Deneysel Karaciğer İskemi-Reperfüzyon Modelinde Rheum Ribes L.’Nin Koruyucu Etkisinin G Protein-Bağlı Östrojen Reseptörü 1 (GPER-1) Seviyeleri ile Değerlendirilmesi
Işıl YAĞMUR1, Ergül BELGE KURUTAŞ2, Mehmet Fatih YÜZBAŞIOĞLU3, Sevgi BAKARIŞ4, Büşra ÇİTİL2, Adem DOĞANER5, Rabia TURAL6
1Sinop Atatürk State Hospital, Medical Biochemistry Clinic, Sinop, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Department of Medical Biochemistry, Kahramanmaraş, Turkey
3Sütçü İmam University, Department of General Surgery, Kahramanmaraş, Turkey
4Sütçü İmam University, Department of Medical Pathology, Kahramanmaraş, Turkey
5Sütçü İmam University, Department of Biostatistics, Kahramanmaraş, Turkey
6Sinop University, Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, Sinop, Turkey

Amaç: Karaciğer iskemi reperfüzyon (I/R) hasarında Rheum ribes L.’nin hücre koruyucu etkilerinin G proteini bağlı östrojen reseptörü-1 (GPER-1) düzeyleriyle ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kullandığımız 32 adet erkek Wistar-Albino cinsi rat randomize olarak 8’er rattan oluşan 4 gruba ayrılmıştır; kontrol grubu (grup 1), sham grubu (grup 2), I/R grubu (grup 3), I/R+Rheum ribes L. grubu (grup 4). Kontrol grubuna hiçbir işlem uygulamazken diğer tüm gruplardaki ratlara 30dk iskemi ardından 30dk reperfüzyon uygulanmıştır. Karaciğer dokusunda GPER-1 düzeyleri ELİSA reader ile ölçülmüştür. Dokuların histopatolojik incelemesi ışık mikroskopisinde gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Biyokimyasal analizler sonucu; GPER-1 düzeyleri kontrol ve I/R+Rheum ribes L. gruplarına göre sham ve I/R gruplarında; kontrol grubuna göre I/R+Rheum ribes L. grubunda istatistiksel olarak anlamalı derecede azalmıştır (p <0.05). Karaciğerin histopatolojik incelemesinde kontrol grubu ile kıyaslandığında Sham ve I/R gruplarında görülen nekroz ve konjesyon anlamlıdır. Vakuolizasyon birkaç deney hayvanında görülürken, kontrol grubuna göre sham ve I/R gruplarında anlamlı fark vardır (p ˂0.05). I/R+Rheum ribes L. grubu, sham grubu ve I/R gruplarına göre vakuolizasyon ve nekroz yönünden histopatolojik ölçütlerde iyileşme göstermiştir ve fark anlamlıdır (p ˂0.05).

Sonuç: Rheum ribes L. hem antioksidan etkileriyle hem de GPER-1 aktivasyonuyla hepatositleri koruyabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]