[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 252-256
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
HER2-Pozitif Metastatik Mide Kanserli Hastalarda Sisplatin Ve Oksaliplatin Bazlı Tedavilerin Karşılaştırılması
İzzet DOĞAN, Senem KARABULUT
İstanbul University Institute of Oncology, Medical Oncology, İstanbul, Türkiye

Amaç: HER2 pozitif mide kanserli hastalarda sisplatin ve oksaliplatin bazlı tedavileri karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Sisplatin, floropirimidin, trastuzumab (CFT) veya oksaliplatin, kapesitabin, trastuzumab (OKT) tedavi rejimlerini alan hastaların klinikopatolojik ve tedavi verilerini retrospektif olarak değerlendirdik. İki grubun klinikopatolojik özellikleri ve sağkalım sonuçlarını karşılaştırdık.

Bulgular: Yirmi üç (%57,5) hasta CFT rejimi ve on yedi (%42,5) hasta OKT rejimi aldı. Klinikopatolojik özellikler ve ECOG performans durumu gruplar arasında benzerdi. Medyan progresyonsuz sağkalım CFT grubunda 12 (%95 GA, 10,8-13,1) ay ve OKT grubunda ise 8,6 (%95 GA, 5,9-11,3) aydı (p =0,39). Medyan genel sağkalım (OS) CFT grubunda 21,7 (%95 GA 16,9-26,4) ay ve OFT grubunda ise 13,6 (%95 GA, 6,7-20,5) aydı. Tek değişkenli analizde, iki grup arasındaki genel sağkalım farkı istatistiksel olarak anlamlıydı; ancak bulgular çok değişkenli analizde doğrulanmadı.

Sonuç: Çalışmada CFT ile tedavi edilen hastaların, OKT ile tedavi edilen hastalara kıyasla daha iyi genel sağkalıma sahip olduğu yönünde bir trend vardı. Fakat bu durum istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. Tedaviye bağlı toksisiteler iki tedavi grubu arasında benzerdi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]