[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 257-261
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Obez Çocuklarda Nötrofil Lenfosit Ve Trombosit Lenfosit Oranı Hepatosteatoz İle İlişkili Midir?
Sibel YAVUZ1, Cemil OKTAY2, Hüseyin KAÇMAZ3, Ali Rıza ÇALIŞKAN3, Hatice UYGUN4, Mehmet TURGUT5
1Adıyaman University Education and Research Hospital, Pediatric Gastroenterology, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman University Education and Research Hospital, Radiology, Adıyaman, Türkiye
3Adıyaman University Education and Research Hospital, Gastroenterology, Adıyaman, Türkiye
4Adıyaman University Education and Research Hospital, Pediatric Infectious Disease, Adıyaman, Türkiye
5Adıyaman University School of Medicine, Pediatric Infectious Disease, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Obez çocuk hastalarda, obezitenin ciddi bir komplikasyonu olan steatoz öngörmede nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranının kullanılabilirliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2020-Kasım 2021 tarihleri arasında çocuk gastroenteroloji polikliniğinde takipli obezite tanılı olgular çalışmaya dahil edildi. Hepatosteatoz varlığına göre iki gruba ayrıldı. Olguların nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranı gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Steatoz olmayan hasta grubunda 34 hasta, steatoz olan grupta 35 hasta var idi. Steatoz olmayan obez hasta grubundaki hastaların vücut ağırlığı 67.5 kg, ortalama boy 151.5 cm, ortalama VKİ 27.8 ve VKİ SDS 2.4 olarak ölçüldü. Steatoz olan obez hasta grubundaki hastaların vücut ağırlığı 62 kg, ortalama boy 150 cm, ortalama VKİ 27.1 ve VKİ SDS 2.3 olarak ölçüldü. Her iki grupta kilo, boy, VKİ ve VKİ SDS değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Gruplar arasında karşılaştırma yapıldığında nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranı steatoz olan grupta yüksek idi. Nötrofil-lenfosit oranı steatoz olmayan grupta 0.94(0.78-1.54), steatoz olan grupta 1.57(1.05-2.21), (p =0.005) idi. Trombosit-lenfosit oranı steatoz olmayan grupta 83.9(67.3-111.7), steatoz olan grupta 106.6(93.4-138.2), (p =0.003) idi.

Sonuç: Nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranı, obez hastalarda steatoz tahmini için basit, kolay ve bağımsız belirteç olarak kullanılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]