[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 286-295
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerde Reddedilme Duyarlılığı ve Yakınlık Korkusu
Haydeh FARAJİ, Ahmet Ertan TEZCAN
Istanbul Aydın University, Department of Psychology, Istanbul, Turkey

Amaç: Borderline kişilik bozukluğu, gerçek ya da hayali terk edilme ve kişilerarası ilişkilerde, benlikte, duygulanımda, davranışta ve bilişlerde düzensizliklerle aşırı meşgul olma ile belirli bir bozukluktur. Borderline kişilik bozukluğunun temel özelliklerinden biri reddedilme duyarlılığı, bir diğeri ise yakınlık korkusu olarak adlandırılan fenomene oldukça benzer görünen, yakın ilişkilerdekideki büyük rahatsızlık duygusudur. Yakınlık korkusu, insanların kişilerarası ilişkilerini etkileyen ve bilinçdışı yakınlık korkusu ve yakınlıktan kaçınma ile tanımlanan bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı, borderline hastanın yakın ilişkilerini daha da karmaşık hale getiren özelliklerin reddedilme duyarlılığı ile yakınlık korkusu arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Katılımcılara Borderline Kişilik Envanteri, Yetişkin Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği ile Yakınlık Korkusu Ölçeği ve sosyodemografik veri formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Pearson Korelasyon Analizi, Bağımsız Örneklemler T-Testi, Anova ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda hem reddedilme duyarlılığı düzeyi hem de yakınlaşma korkusu düzeyi yüksek olan bireylerde borderline kişilik özelliklerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p <0.05). Hem reddedilme duyarlılığı (%39) hem de yakınlaşma korkusu (%43) kişilik özelliklerini yordamaktadır. Yakınlaşma korkusu ve reddedilme duyarlılığı bir araya geldiğinde borderline kişilik özelliklerindeki değişimi (%49) açıklamaktadır. Ayrıca reddedilme duyarlılığı yakınlık korkusunu (%46) yordamıştır.

Sonuç: Araştırmanın sonuçları, reddedilmeye ve yakınlaşmaya yönelik kaygıların azaltılmasına yönelik müdahalelerin borderline kişilik özelliklerinin önlenmesine ya da azalmasına katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Ayrıca yakınlaşma korkusunun, reddedilme duyarlılığının reddedilmeyi önle-meye hizmet eden bir yönü olabileceği görülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]