[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 296-299
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
Uğur DEVECİ1, Yaşar DOĞAN1, Hatice DEMİROL2, Abdullah Murat KAYAOKAY1, Asiye Elvan KUMKAYIR3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği, Van, Türkiye
3Elazığ Feti Sekin Şehir Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Nörogelişimsel yetersizlikler azalan besin alımı, artan besin gereksinimi ve besin kaybı gibi malnütrisyona yol açan faktörlerle ilişkilidir. Ağız yoluyla beslenemeyen çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi gibi bir alternatif enteral beslenme yoluyla malnütrisyona bağlı mortalite ve morbidite önlenebilmektedir. Bu çalışmada, perkütan endoskopik gastrostomi uygulanan hasta çocukların değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2010-2020 yılları arasında perkütan endoskopik gastrostomi uygulanan çocuklar çalışmaya alındı. Hastaların verileri hastane dosyalarından geriye dönük olarak derlendi.

Bulgular: Çalışmaya 83’ü (%58) erkek 143 çocuk alındı. Çocukların ortalama yaşı 4.8±4.6 yıl (3 ay -18 yaş) idi. Birincil hastalıkları incelendiğinde 80’inde (%55.9) serebral palsi, 19’unda (%13.3) spinal musküler atrofi, 6’sında (%4.2) subakut sklerozan panensefalit, 23’ünde (%16) metabolik hastalık ve 11’inde (%7.6) travmatik beyin hasarı mevcuttu. İşlem sırasında ve sonrasında olguların 3’ünde (%3.1) sellülit, 15’inde (%10.4) granülom, 10’unda (%7.6) stroma enfeksiyonu ve 2’sinde (%1.4) gömülmüş tampon sendromu gözlendi.

Sonuç: Kronik hastalıklara bağlı beslenme problemi olan çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi uygulamasının ciddi istenmeyen etkileri olmaksızın uygulanabildiği gözlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]