[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2024, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-017
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Septik Hastalarda Arteriyel Laktat Düzeyi ile Mortalite Arasındaki İlişkinin Değer-lendirilmesi
Ali İhsan SERT1, Koray ALTUN1, Burhan Sami KALIN1, Esra AKTİZ BIÇAK2
1Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Yüksek laktat düzeyi, yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) hasta popülasyonunda yüksek ölüm oranı ile ilişkili bulunmuştur. Amacımız, yoğun bakım ünitesine kabul edilen septik olgularda arteriyel kan laktat düzeyi ile ölüm oranı arasındaki ilişkiyi gözden geçirmektir.

Gereç ve Yöntem: Mart 2021- Kasım 2021 tarihleri arasında YBܒnde izlenen 110 septik hasta bu çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar sağ kalanlar ve ölenler olarak iki gruba ayrıldı ve çalışılan tüm parametreler her iki grup için istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Yüzon hastanın 66(%60)’ sı erkekti. Ortalama yaş 62(49-72) idi. Ölüm oranı %58 idi. YBÜ'de kalış süresi 4(2-6) gündü. 60(%54,5) hastaya YBܒye kabulde septik şok tanısı konuldu. Hastalarda IMV (invaziv mekanik ventilasyon) ve NIMV (invaziv olmayan mekanik ventilasyon) gereksinimleri sırası ile 70(%63,6) ve 43(%39,1) idi. APACHE-II skoru 24±9 idi. Ortalama arteriyel laktat değeri 3.5(2.4-5.2) idi. Lojistik regresyon analizi sonucunda Glasgow koma skalası (GKS), IMV gereksinimi, arteriyel laktat seviyesi ve YBÜ'de kalış süresi mortalite için bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi. Sırasıyla (OR =1.304 (1.073-1.586), p =0.008, OR =5.747 (1.501-22.002), p =0.011, OR =1.703 (1.190-2.518), p =0.004, OR =1.472 (1.042-2.213), p =0.04).

Sonuç: Lojistik regresyon analizi sonucunda GKS, IMV gereksinimi, arteriyel laktat seviyesi ve YBÜ'de kalış süresi mortalite için bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]