[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2024, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-033
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Günlük Pratikte Karotis Arter Darlığının Değerlendirilmesinde Doppler Ultrasonografinin Rolü
Hamza ŞAHİN, Mehmet Mahsum KAPLAN, Mehmet Zahit ŞEREFOĞLU, Mustafa GÖKÇE
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, günlük pratikte sıklıkla kullanılan doppler ultrasonografinin (DUSG) karotis arter darlığı tespitindeki rolünü ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma retrospektif olup 145 hastanın verileri kullanılarak yürütüldü. Bu hastaların karotis DUSG ve digital subtraksiyon anjiyografi (DSA) sonuçları çalışmaya dahil edildi. DSA’da darlık derecesi, North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) ve European Carotid Surgery Trial (ECST) kriterleri baz alınarak hesaplandı. Hastalar karotis arterde darlığı olan ve olmayanlar olmak üzere iki ana gruba ayrıldı. Daha sonra karotis arterdeki darlık derecelerine göre dört evre belirlendi. İki test arasındaki uyum ise Kappa testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada sağ ve sol toplam 290 karotis arterin DSA ve DUSG verileri incelendi. Genel olarak DUSG’nin karotis arter darlığını saptamada duyarlılığının yüksek (%77.5); özgüllüğünün nispeten düşük olduğu (%70.4) bulundu. Darlık derecesi %50-%70 arasındaki darlıkları tespit etme açısından DUSG ve DSA arasında düşük bir uyum saptandı. Bununla birlikte %70’in üzerindeki darlıklarda ise DUSG’nin özgüllüğü artarken (%87.5-%97.7) duyarlılığında bir azalma (%66.7) izlendi. Kappa analizinde %70’in üzerindeki darlıkları saptamada iki test arasında orta-yüksek bir uyum saptandı.

Sonuç: DUSG %70’in üzerindeki karotis arter darlıklarında güvenilir bir yöntem olarak değerlendirilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]