[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2024, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-040
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ebeveynlerin Ateş ve Febril Konvülziyon Hakkındaki Tutum ve İnanışları
Gülfer AKÇA1, Ünal AKÇA2, Burcu ÇALIŞKAN3
1Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Ateş tek başına çocuklarda febril konvülziyon gibi nadir görülen ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin ateş, febril konvülziyon ve tedavisine yönelik bilgi, inanç ve davranışlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Aralık 2021-Mart 2022 tarihleri arasında çocuk acil ünitesine febril konvülziyon nedeniyle başvurmuş 377 çocuğun ebeveynleri dahil edildi. Katılımcılara sosyoekonomik durum, eğitim düzeyleri, ateşli durumlarda uyguladıkları yöntemler, febril konvülziyon hakkındaki kaygıları ve birlikte seyredebileceğini düşündükleri hastalıklar hakkında çoktan seçmeli sorulardan oluşan anket uygulandı ve analiz edildi.

Bulgular: Ebeveynlerin %80,9’u anne, %35,8’i ilköğretim ve altı, %25,5’i üniversite mezunu idi. Ateş düşürücü tercihi, ateşi düşürmek için ilk yapılanlar, ateşli durumda ilk akla gelen hastalıklar, kaç derecenin ateş kabul edildiği eğitim durumuyla değişmemektedir (p >0,05). Eğitimin artmasıyla kiloya göre ilaç dozu verme (p =0.001), infrared cihaz kullanımı (p =0.02) ve alından ateş ölçme (p <0,01) artmaktadır. Ateş durumunda ebeveynler en sık tonsillit, grip ve diş çıkarmayı düşünmektedirler. Febril konvülziyonu en sık gözlerde sabit bakış, kasılma ve ağızdan köpük gelme olarak tariflemekte ve sonunda zeka geriliği olacağını düşünmektedirler.

Sonuç: Katılımcıların febril konvülziyon hakkındaki bilgi düzeyi belirgin düşük, kaygıları ise yüksektir. Hasta yakınlarının sağlık çalışanları tarafından eğitimi faydalı olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]