[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2024, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lipid Profillerindeki Değişiklikler Açısından Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ve Laparoskopik Roux-En-Y Gastrik Bypassın Karşılaştırılması
Muhammed Taha DEMİRPOLAT1, Mehmet Muzaffer İSLAM2
1SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Obezitenin dislipidemiye yol açan en önemli sağlık problemlerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmamızda Laparoscopic Sleeve Gast-rektomi (LSG) ve Laparoskopik Roux-en-Y Gastrik Bypass (LRYGB) uygulanan morbid obez hastaların postoperatif 6. Aydaki lipid profil değişimlerini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2022 ile Ocak 2023 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde, morbid Obezite nedeniyle Bariatrik cerrahi uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet ve komorbiditelerin yanısıra preoperatif dönem ve postoperatif 6. Aydaki kilo, BMI, %EWL, HDL, LDL, kolesterol, trigliserid, glikoz değerleri ve DM özgeçmişi olan hastaların HbA1c değerleri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya 123 hasta dahil edildi ve 21 hasta çeşitli nedenlerle çalışma dışı bırakıldı ve toplam 102 hasta analiz edildi. LSG ameliyatından sonra 6. ayda LDL ve HDL'de anlamlı artış, trigliserid, glukoz ve HbA1c düzeylerinde ise anlamlı azalma saptandı (sırasıyla p =0,004, p <0,001, p <0,001, p <0,001, p <0,001). LRYGB ameliyatından sonraki 6. ayda kolesterol, trigliserid, glikoz ve HbA1c düzeylerinde anlamlı düşüş tespit edildi (sırasıyla p =0,008, p <0,001, p <0,001, p <0,001). Cerrahi başarı oranı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p =0,548).

Sonuç: Hem LSG hem de LRYGB ameliyatlarından sonra kilo kaybı, lipid profilleri, açlık glikozu ve HbA1C değerlerinde anlamlı iyileşmeler ortaya çıkmaktadır. Her iki ameliyat da hiperlipidemisi olan hastalarda tedavide etkin sonuçlar vermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]