[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 59-61
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada Gelişen ve Ampirik Yaklaşımla Tedavi Edilen Multipl Odaklı Beyin Apsesi Olgusu
Erdal KURTOĞLU 1 Taha HİDAYETOĞLU2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA

Amaç: İmmünsüprese hastalarda görülen en önemli infeksiyonlardan biri de beyin apsesidir. Etiyolojik ajanlar arasında başlıcaları bakteriler (enterobakteriler, nokardia), funguslar ve protozoonlar (toksoplazma) sayılabilir. Çoğu zaman uygulanan antimikrobiyal tedaviye rağmen mortalite yüksektir. Bu nedenle, beyin apsesi antimikrobiyal tedavi ile iyileşen akut lenfoblastik lösemi hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu: Akut lenfoblastik lösemi tanısı konulan hastada kemoterapinin 27. gününde ani gelişen ateş, başağrısı, kusma, bulantı ve yüzün sağ yarısında sensorimotor kayıp gelişti. Magnetik rezonans (MR) görüntülemesinde multipl beyin apsesi saptanan hastaya sefepim, amikasin, flukanazol ve metronidazol kombinasyonu başlandı. Üçüncü günde ateşi düşmeyen ve klinik düzelme saptanmayan hastanın tedavisine vankomisin eklendi. Bu kombinasyon tedavisinin 3. gününde de düzelme saptanamayan hastanın tedavisinden flukanazol çıkarılarak yerine liposomal amfoterisin B eklendi. İkinci günde hastanın ateşi düşerken nörolojik bulguları kayboldu. Kontrol MR’ da apse odaklarının tümüyle kaybolduğu saptandı.

Sonuç: Olgumuz mortalitesi oldukça yüksek olan beyin apsesinin ampirik yaklaşımla başarı ile tedavi edilmiş olduğu için sunulmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]