[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 45-49
[ English ]
İnsülin ve Hipergliseminin Streptozotosinde İndüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Serum Leptin Düzeylerine Etkileri
Abdullah YAŞAR1, Mehmet TUZCU2, Sinan CANPOLAT1, Halit CANATAN4, İbrahim BAKAN3, Nevin İLHAN3, Hasan GÜNEY5, Gıyasettin BAYDAŞ1
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Physiology,
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Biology,
3Fırat University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry
4Fırat University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology,
5Fırat University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Elazığ-TURKEY

Amaç: İnsülin ve glukoz gibi leptin düzeyleri de açlık sırasında azalır ve tekrar beslenme ile artış gösterir. Ayrıca insülinin serum leptin düzeyini regüle eden bir hormon olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, deneysel olarak diyabet oluşturulan ratlarda plazma leptin düzeyinin insülin ve hiperglisemi ile nasıl etkilendiğini araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Ratlarda streptozotosin (STZ) enjeksiyonu ile diyabet oluşturuldu. STZ ile indüklenen hiperglisemik ratlara günlük insülin enjeksiyonları yapıldı. İnsülin uygulanan 1.Grupta insülin dozajı kan glukoz düzeyi 150-300 gr/dl olacak şekilde uyarlanırken, diğer gruptaki hayvanların (2.Grup) kan glukoz düzeyleri 350-600 gr/dl olacak şekilde uyarlandı ve insülin enjeksiyonu yapıldı.

Bulgular: Çok yüksek kan glukoz düzeyine sahip ratlardaki leptin düzeylerinde anlamlı oranda düşüş vardı. Bununla beraber, yüksek dozlarda insülin enjekte edilen nispi olarak yüksek kan glukoz düzeylerine sahip ratlardaki leptin miktarları kontrol değerlerine yakın yükselme gösterdi. Oldukça yüksek düzeyde kan glukoz düzeyine sahip ratlarda, sadece leptin ve trigliserit düzeyleri arasında negatif ama anlamlı korelasyon gözlendi.

Sonuç: Yüksek dozlarda insülin diabetik ratlarda azalmış olan leptin düzeylerini normal değerlere getirebilmekte ve muhtemelen bu etkiyi hipergliseminin varlığında göstere-bilmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]