[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 83-86
[ English ]
Balık Omega-3 Yağ Asitlerinin Sıçan Testisinde Bazı Metabolik Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi
Mustafa SARSILMAZ1, H. Ramazan YILMAZ2, Ahmet SONGUR3, Aslı Ö. TÜRKOĞLU1, Ömer AKYOL4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, ELAZIĞ
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD.
3Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD.
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD. MALATYA

Amaç: Balık omega-3 yağ asitlerininin sıçan testisindeki bazı metabolik enzimlerin aktiviteleri üzerine olan etkisini incelemektir.

Gereç ve yöntem: Albino Wistar cinsi sıçanlar iki gruba ayrıldı. Deney grubundaki sıçanlara (n=9) standart yemlerine ek olarak 0,4 g/kg vücut ağırlığı dozu olacak şekilde balık omega-3 yağ asitleri 30 gün süreyle gavaj yolu ile verildi. Kontrol grubuna (n=8), serum fizyolojik aynı yolla verildi. Otuzuncu günde anestezi ile dekapite edilen sıçanlardan testisler çıkarıldı. Testis dokusunda, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD), 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6PGD), laktat dehidrogenaz (LDH), malat dehidrogenaz (MDH) ve hekzokinaz (HK) enzim aktiviteleri spektrofotometrik olarak tayin edildi.

Bulgular: Balık omega-3 yağ asitlerinin kontrol grubuna göre, MDH enzim aktivitesinde istatistiksel olarak önemli bir artışa neden olduğu gözlendi. G6PD, 6PGD, HK ve LDH enzim aktivitelerinde ise, kontrol grubuna göre anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Balık omega-3 yağ asitleri sıçan testis HK, G6PD, 6PGD ve LDH enzim aktivitelerini anlamsız bir şekilde ve MDH enzim aktivitesini anlamlı bir şekilde artırmasının mekanizması bize göre henüz kesin olmasa da, MDH enziminin enerji üreten bir siklusun üyesi olması, balık omega-3 yağ asitlerinin enerji üretim sistemini olumlu yönde etkileyebileceği konusunda fikir vermektedir. Bunun da sperm maturasyonu ve canlılığının korunmasında etkin olabileceği düşünülebilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]