[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 99-103
[ English ]
Tekrarlayan Spontan Abortuslu Çiftlerde Kromozom Anomalilerinin Değerlendirilmesi
Deniz EROL, Halit ELYAS, Hüseyin YÜCE, Haluk AKIN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD, ELAZIĞ

Amaç: Fetal kayıplı olguların büyük çoğunluğu kromozomal anormalliklerle ilişkili değildir. Başka bir nedensel faktör yok ise, sitogenetik analizler herhangi bir eşte dengeli bir yapısal düzenlenme ortaya koyabilir. İki veya daha fazla spontan abortusa sahip çiftlerde ise eşlerden biri %3-5 oranında dengeli bir kromozomal yeniden düzenlenmeye sahiptir. Bu çalışmanın amacı, tekrarlayan spontan abortuslu çiftlerde kromozomal dengeli yapısal yeniden düzenlenmeleri araştırmak ve bu ailelere sonraki gebelikleri hakkında genetik danışmanlık vermektir.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada tekrarlayan spontan abortus şikayeti ile Fırat Tıp Merkezine başvuran en az iki spontan abortuslu veya bir spontan abortus ve bir ölü doğumlu 80 çift incelendi. Kromozomlar periferik kan lenfositlerinden standart sitogenetik tekniklerle elde edildi. Kromozomal anormalliği olan olguların metafaz örnekleri, FISH (floresans in-situ hibridizasyon) tekniği kullanılarak teyit edildi.

Bulgular: Tekrarlayan spontan abortuslu 80 çiftte iki inv(9), bir Yqh+ olmak üzere 3 kromozomal polimorfik varyant ve bir 13/14 Robertsonian translokasyon kromozom anormalliği bulundu. Bu çalışmadaki kromozomal anomali insidansı polimorfik varyantlarla birlikte %5 olarak belirlendi. Bu insidans literatür ile uyumludur.

Sonuç: Tekrarlayan spontan abortuslu çiftlerde kromozom anormalliklerinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu çiftlerin daha sonraki gebelikleri için sağlıklı bir genetik danışmanlık verilmesinde bu bulgular esastır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]