[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa(lar) 123-126
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
HİPERLİPİDEMİK HASTALARDA ATORVASTATİN TEDAVİSİNİN SERUM PARAOKSONAZ-1 DÜZEYİNE ETKİSİ
Yusuf ÖZKAN1, Süleyman Serdar KOCA2, Ferit GÜRSU3, Ertuğrul SONKAYA2, Orhan Kürşad POYRAZOĞLU2, Emir DÖNDER2
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Giriş: Koroner arter hastalığı, miyokard infarktüsü, inme gibi ateroskleroz temelli hastalıklar önde gelen morbidite ve mortalite sebepleridir. Hiperlipidemi aterosklerotik hastalıkların major risk faktörlerindendir ve hızlanmış ateroskleroz ile sonuçlanmaktadır. Antioksidan bir enzim olan Paraoksonaz-1’in (PON1), HDL’nin koruyucu etkisine katkıda bulunarak ve LDL kolesterolün oksidasyonunu önleyerek, aterosklerotik süreçte koruyucu bir role sahip olduğu bildirilmektedir. Potent lipid düşürücülerden statinlerin bir üyesi olan atorvastatin hiperlipidemide yaygın olarak kullanılmaktadır. PON1 düzeyinin, dislipidemide azaldığı ortaya konmuş ve çeşitli lipid düşürücü ajanların PON1 düzeylerine etkileri araştırılmıştır. Bu araştırmalarda çelişkili sonuçlar ortaya konmuştur. Bu çalışmada atorvastatin tedavisinin serum PON1 düzeyine etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 60 hiperlipidemik hasta 10 mg/gün atorvastatin ile 12 hafta süreyle tedavi edildi. Tedavinin başlangıcında, birinci ve üçüncü aylarında serum lipitleri ve PON1 düzeylerine bakıldı ve karşılaştırıldı. Bulgular: 12 haftalık atorvastatin tedavisi; lipid profilinde literatüre uygun olarak olumlu değişikliklere yol açtı. Ayrıca PON1 bazal değeri 186.94±40.13 (ünite/L) iken birinci ayda 205.60±44.79 (ünite/L) ve üçüncü ayda 226.00±40.15 (ünite/L) olarak saptandı. Serum PON1 düzeyinin üçüncü ayda bazal değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığı gözlendi.

Sonuç: Atorvastatin tedavisi lipit profilinde olumlu değişikliklere ilaveten aterosklerozda protektif rol üstlendiği bildirilen PON1 düzeylerinde artışa yol açmaktadır. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]