[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 143-145
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aynı Zamanlı Koroner Arter Bypass ve Kolesistektomi Ameliyatı: Bir Olgu Sunumu
Hasan Tahsin KEÇELİGİL1, Mustafa Kemal DEMİRAĞ1, Kenan ERZURUMLU2, Serdar MENEKŞE1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp DamarCerrahisi Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, SAMSUN

Kolelitiyazis, atherosklerotik koroner arter hastalığı ile birlikte görülebilen yaygın bir hastalıktır. Önemli atherosklerotik koroner arter hastalığı ve safra kesesi taşı olan hastalardaki major ilişki, kolesistektomi sonrası gelişebilen perioperatif akut miyokard enfarktüsüdür. Abdominal cerrahi esnasındaki akut miyokard enfarktüsü riski, uygun koroner revaskülarizasyonla azaltılabilir. Kolesistektomi, koroner arter bypass cerrahisi (AKBG) ile aynı zamanlı (simultane) veya onu izleyerek yapılabilir. Bu makalede, kliniğimizde, aynı zamanlı olarak başarılı bir koroner arter bypass ve kolesistektomi ameliyatı gerçekleştirilen olgu sunulmaktadır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]