[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 128-130
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabetes Mellituslu Hastalarda Santral Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesi
Banu TORUN1, Gülşen ÜLKÜ2, Turgut YILMAZ2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, İSTANBUL, Türkiye
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Diyabetes mellituslu (DM) hastalarda ve sağlıklı bireylerde santral kornea kalınlığının (SKK) değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntemler: Diyabetes mellitus tanısı ile kliniğimizde diyabetik retinopati açısından takip edilen 50 hastanın 100 gözü çalışma kapsamına alındı. Hastalar diyabetik retinopatisi olan (grup 1, 19 hasta) ve diyabetik retinopatisi olmayan (grup 2, 31 hasta) olarak iki gruba ayrıldı. Poliklinik muayenesine gelen DM si olmayan, sağlıklı 50 hastanın 100 gözü kontrol grubu (grup 3) olarak seçildi. Tüm gruplara ayrıntılı oftalmolojik muayene yapıldı. Kornea patolojisi ve daha önceden geçirilmiş cerrahi öyküsü olan hastalar çalışma kapsamına alınmadı. Tüm hastaların SKK'sı topikal anestezi altında ultrasonik pakimetri cihazı (Optopol, Echoson Demsin M, Poland ) ile ölçüldü.

Bulgular: DM'li hastaların ortalama santral kornea kalınlığı 548.94±37.13 µm; kontrol grubunun ortalama santral kornea kalınlığı 533.45±43.38 µm idi. Santral kornea kalınlığı DM'li hastalarda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p< 0.05). Diyabetik retinopatisi olan grubun (grup 1) santral kornea kalınlığı 558.39 ± 29.8 µm, diyabetik retinopatisi olmayan grubun (grup 2) santral kornea kalınlığı 543.14±40.1 µm idi. Bu iki gup arasında yapılan istatistiksel değerlendirmede diyabetik retinopatisi olan hastaların santral kornea kalınlığı retinopatisi olmayan hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç: Diyabetes mellituslu hastalarda santral kornea kalınlığı sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olup, retinopati mevcudiyeti, bu anlamlılığı arttırmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]