[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 140-142
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Griggs Yöntemi İle Açılan 52 0lguda Perkütan Trakeostomi Sonuçlarımız
İsmail DEMİREL
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Yüzyıllardır uygulanan trakeostomi; yoğun bakım dalında ilerlemeler, değişen endikasyonlar, özellikle de yatak başı perkütan tekniklerin gelişmesiyle günümüzde daha da sık kullanılmaktadır. Perkütan trakeostominin hangi hastalarda, hangi yöntemle, ne zaman açılacağı tartışılmakta ve bu tekniğin hasta sonuçlarını nasıl değiştirdiği araştırılmaktadır. Perkütan trakeostominin sık kullanılan tekniklerinden biri olan Griggs tekniğini kullanarak açtığımız 52 perkütan trakeostomi olgusunu değerlendirdik.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda, 2008-2010 yılları arasında Griggs tekniği ile perkütan trakeostomi açılan, yaşları 20-80 arasında değişen 18'i kadın, 34'ü erkek 52 olgu retrospektif olarak incelendi. Hemostatik bozukluğu olmayan, trakea ve boyun yapısı normal olan hastalara işlem uygulandı. Griggs tekniği ile perkütan trakeostomi için “Percutaneous tracheostomy kit (Portex)” kullanıldı. Olgularda işlem sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Tüm olgularda perkütan trakeostomi başarılı bir şekilde açıldı. Komplikasyon olarak 3 olguda (bir olguda cerrahi onarım gerektiren) kanama, 1 olguda subkutan amfizem, 1 olguda yara yeri infeksiyonu görülmüş olup, toplam komplikasyon oranı %9,6 olarak bulunmuştur. Hastaların geç dönem komplikasyonları değerlendirilmemiştir. İşlem sırasında pnömotoraks, ciddi hipoksi ve mortalite görülmemiştir.

Sonuç: Griggs tekniği ile perkütan trakeostomi açılmasının yatak başında kısa sürede uygulanan, düşük komplikasyon oranına sahip bir yöntem olduğu kanaatine varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]