[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 461-465
[ English ]
GEBE OLMAYAN GEBE ve DİYABETİK KADINLARDA GRUP B STREPTOKOK İZALASYON ORANLARI ve ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI
Mehmet Refik TEVFİK1, Nihayet MEHMET2, Ziyan Mahmut DİZAİİ3
1İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology
2İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, MALATYA
3University of Salahaddin, Faculty of Medicine, Departman of Pathology and Microbiyology, Erbil, IRAK

Amaç: Gebe olan, gebe olmayan ve diabetik kadınlarda vajinal grup B streptokokların (GBS) izolasyon oranı ve antimikrobiyal duyarlıklarının saptanması.

Gereç ve yöntem: Erbil Kadın Doğum Hastanesi Jinekoloji polikliğine başvuran 280 kadın hastadan vajinal kültürler alındı. Bunların 128'i gebe 90'ni gebe olmayan ve 62'si diabetik kadınlardı. Antimikrobiyal duyarlık testi yapıldı.

Bulgular: Grup B streptokok sayıları ve izolasyon oranı sırası ile gebe olmayanlarda 2 (%2.2), gebelerde 6 (%4.6) ve diabetik kadınlarda 9 (%4.5) olarak bulundu. Gebe olanlar ile olmayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yok iken gebe olmayanlar ile diabetik kadınlar arasında anlamlı fark görüldü (P<0.01). Test edilen tüm suşlar penisilin, ampisilin, sulbaktem-ampisilin, eritromisin, vankomisin, klindamisin ve sefotaksim e (%100) oranında duyarlı iken, gentamisin (%5.88) ve nalidiksilk asit (%11.71) oranında duyarlı bulundu.

Sonuç: GBS izlasyon oranın saptanması, GBS infeksiyonun tedavisi kontrolü ve epidemiloji bakımından yararlı olabilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]