[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 184-187
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında İzlenen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi
İsmail DEMİREL
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Çalışmamızın amacı, 2008-2010 yılları arasında yoğun bakım ünitemizde zehirlenme nedeniyle takip edilen hastaların geriye dönük olarak incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, 2 yıl içerisinde Reanimasyon Ünitesine zehirlenme tanısı ile kabul edilen olgular, retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Toplam 457 hastanın 325'i (%71.1) kadın, 132'si (%28.9) erkek ve K:E oranı yaklaşık 2.5:1 idi. Hastaların 72'si (%15.75) psikiyatrik tedavi almakta idi. En sık alınan ilaç grubu antidepresanlar (109 kişi, %23.8) ve bunlarında 57'si (%52.3) trisiklik antidepresandı. Hastaların 128'i (%28.6) birden fazla ve farklı ilaç almışlardı. Hastaların 12'si (%2.6) solunum yetmezliği nedeniyle entübe edildi. Bir (%0.21) hastada ise zehirlenme tablosu ölümle sonuçlandı.

Sonuç: Çalışma süresince akut zehirlenmelerde gençlerin ve kadınların, yüksek risk taşıyan grupları oluşturdukları, ilaç ile zehirlenmenin de en yaygın zehirlenme türü olduğu sonucuna vardık.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]