[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 472-476
[ English ]
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDAKİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. Said BERİLGEN1, Serpil BULUT2
1Bingöl Devlet Hastanesi, BİNGÖL
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada kliniğimize serebrovasküler hastalık tablosu ile başvuran olgularda risk faktörleri ve strok tiplerine göre dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada Mayıs 1999-Haziran 2001 tarihleri arasında Bingöl Devlet Hastanesi Nöroloji kliniğinde yatarak tedavi görmüş ve nöroloji polikliniğinde geçirilmiş serebrovasküler hastalık (SVH) tanısı ile izlenen yaşlan 35 ile 92 arasında değişen, 35 kadın 55 erkek olmak üzere toplam 90 serebrovasküler hastalık olgusunda risk faktörleri araştırılmıştır.

Bulgular: Olguların 78'inin iskemik, 12'sinin hemorajik SVH olduğu görülmüştür. Risk faktörleri incelendiğinde, iskemik ve hemorajik SVH olgularında sırasıyla hipertansiyon %57.3 ve %82.3, sigara içimi %44.4 ve %25.7, diabetes mellitus %28.4 ve %21.4, obezite %28 ve %28.6, koroner arter hastalığı %22.2 ve %14.3, hiperlipidemi %21.8 ve %10, ailede SVH öyküsü %15.4 ve %12.9, atrial fibrilasyon %12.2 ve %7.1, alkol kullanımı %9.6 ve %12.9, migren tipi vasküler başağrısı %0.9 ve %4.3 olarak saptanmıştır. İskemik ve hemorajik SVH için benzer risk faktörleri söz konusu ise de patofizyolojilerindeki farklılığa bağlı olarak bazı faktörlerin iskemik, bazılarının hemorajik SVH için daha ön planda olduğu görülmektedir.

Sonuç: Bu çalışmada kliniğimize serebrovasküler hastalık tablosu ile başvuran olgularda risk faktörleri ve strok tiplerine göre dağılımı incelenmiştir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]