[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 175-178
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yetişkin Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Von Willebrand Faktör Düzeyleri ve Bunun Trombosit Aktivasyonu ile İlişkisi
Haydar ADANIR, Erkan COBAN
Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Antalya, Turkey

Amaç: Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA), serozal ve sinovyal membranların tekrarlayan inflamatuar ateşli atakları ile karakterize otozomal resesif bir hastalıktır. Yakın zamandaki bazı çalışmalar AAA'nın artmış ateroskleroz riskine eşlik ettiğini göstermiştir. Bundan dolayı, bu çalışma şu sorulara cevap vermek üzere tasarlanmıştır: (A) endotel hasarının veya disfonksiyonunun bir belirteci olan von Willebrand faktör (vWf) düzeyleri yetişkin AAA hastalarında değişiklik gösteriyor mu? ve (B) vWf ile trombosit aktivasyonunun bir belirleyicisi olan ortalama trombosit volümü (OTV) arasında bir ilişki var mıdır?

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Ocak 2008'de gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 35 AAA hastası ile kontrol grubu olarak yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından benzer 35 sağlıklı kişi alındı. Çalışmaya alınanlarda vWf ve OTV düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: vWf düzeyi AAA grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p=0.001). Ayrıca, AAA grubunda vWf düzeyi ile OTV düzeyi arasında pozitif korelasyon mevcuttu (r=0.694, p=0.001).

Sonuç: Sonuçlarımız (i) yetişkin AAA hastalarının rölatif olarak endotelyal disfonksiyona sahip olduklarını ve (ii) AAA hastalarında vWf'ün trombosit volümüyle ilişkili göründüğünü düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]