[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 094-099
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mekanik Distansiyon Uygulanan Safen Vende Apopitozis Üzerine Vazodilatatör Solüsyonların Etkisi
Rafet TOK1, Ayhan UYSAL2, Oktay BURMA2, İbrahim Hanifi ÖZERCAN3
1Batman Özel Dünya Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Batman, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmamızda, safen vende mekanik distansiyonun sebep olduğu endotelyum harabiyetinde, apopitotik aktivitenin rolünü araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya her iki cinsten, koroner arter bypass greft operasyonuna alınan, venöz yetmezliği olmayan 32 hasta dahil edildi. Herbir grupta 8 hasta olmak üzere hastalar 4 gruba ayrıldı; Grup1 (Kontrol), Grup 2 (Papaverin), Grup 3 (Verapamil) ve Grup 4 (Nitrogliserin). Herbir grubun VSM'larından doku örnekleri alındı. Doku kesitlerinde immünohistokimyasal boyama ile proapopitotik bax, kaspaz-9 ve antiapopitotik bcl-2 boyanma yüzdeleri araştırıldı.

Bulgular: Gruplarda yer alan safen venlerde proapopitotik Bax (+) hücre yüzdeleri sırasıyla 85.00 ± 6.89, 64.63 ± 8.73, 23.75 ± 4.20 ve 22.00 ± 7.69 olarak saptandı. Verapamil ve nitrogliserin grupları arasında istatistiksel bir fark bulunmazken, bu gruplardaki değerler kontrol ve papaverin grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Antiaapopitotik Bcl (+) boyanma yüzdeleri kontrol ve papaverin grularında en düşüktü (kontrol: 2.50 ± 1.41, papaverin: 2.75 ± 1.28, verapamil: 7.25 ± 1.83 ve nitrogliserin: 8.88 ± 2.30, sırasıyla). Verapamil ve nitrogliserin gruplarında elde edilen yüksek yüzdeler kontrol ve papaverin grubuna göre anlamlı bulundu (p<0.001). Bir diğer antiapopitotik boyanma açısından ise gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Safen ven grefti hazırlaması sırasında mekanik distansiyon oluşması apopitozisi indüklemektedir. Ancak safen ven hazırlama solüsyonlarına verapamil ve nitrogliserin ilavesiyle apopitotik aktivitenin azaltılabileceğini düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]