[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 146-150
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hidrosefalik İnfantlarda Kranial Tomografi Bulguları ve Beyin Omurilik Sıvısı Sinir Büyüme Faktörü Arasındaki İlişki
Fatih Serhat EROL1, Mehmet Birol ÖZTÜRK1, Bekir AKGÜN1, Metin KAPLAN1, Hakan ÇAKIN1, Necip İLHAN2, Selami SERHATLIOĞLU3
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Elazig, Turkey
2Firat University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Elazig, Turkey
3Fırat University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazig, Turkey

Amaç: Ventriküloperitoneal şant uygulanan hidrosefalili bebeklerin ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirilmelerinde Beyin Omurilik Sıvısı Sinir Büyüme Faktörü (BOS NGF) düzeyleri ve beyin tomografisi endeksleri arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Toplam 27 hasta dahil edildi. BT incelemeleri yapıldı ve BOS örnekleri ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası 3. ve 30. günlerde alındı.

Bulgular: Spearman korelasyonu ile Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) endekslerinde ve BOS NGF düzeyleri arasında korelasyon bulunamadı. Ameliyat sonrası 3. gün, NGF düzeyi ameliyat öncesi düzeylerine göre anlamlı olarak yüksek bulundu ( p <0.05). NGF'nin ameliyat sonrası 3. gün-den 30. güne kadar azalması anlamlı iken ( p<0.05), ameliyat öncesine göre, ameliyat sonrası 30. gün değerleri arasındaki fark anlamlı değildi (p>0.05), (0,023/0,015). Ameliyat sonrası 3. ve 30. gün arasındaki fark, Ewan's indeksi, 3. ventrikül indeksi ve ventriküler skorlara göre anlamlıydı (p<0.05) Ameliyat öncesi ve sonrası 3. günde sella media indeksinde anlamlı fark bulunamadı (p<0.05), (0,48/0,44), fakat ameliyat sonrası 30. günde anlamlı azalma vardı (p<0.05).

Sonuç: Hidrosefalisi olan bebeklerin ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirilmesinde BOS NGF düzeyleri ve beyin tomografisi indeksleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Bununla birlikte, her parametrenin kendi içinde anlamlı ilişkide olduğu görüldü. BOS NGF düzeyi ve BBT indeksleri hidrosefalinin tanı, tedavi ve takibinde yararlı olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]