[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 189-194
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
PET/BT Uygulamasının Sıçan Beyin Dokusunda TRPM2 ve Apoptozis Üzerine Etkileri
Fikri Selçuk ŞİMŞEK1, Tuncay KULOĞLU2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışma ile PET/BT uygulanan sıçanların beyin dokularında oksidatif hasarla etkileşimi bilinen Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 (TRPM2) iyon kanallarının immünreaktivitesinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 20 adet Sprague Dawley cinsi dişi sıçan kullanıldı. Denekler 4 gruba ayrıldı. Grup I’ deki sıçanlar kontrol olarak kullanıldı. Grup II’ yi oluşturan sıçanlara deneyin ilk günü BT çekildi, grup III’ teki sıçanlara deneyin ilk günü tek doz 1 mci2-floro–2-Deoksi-D-Glukoz (FDG) uygulamasını takiben 1 saat sonra PET/BT çekildi. Grup IV’ ü oluşturan sıçanlara ise yine deneyin birinci günü tek doz 1mci dozunda FDG uygulandı. Deney sonunda sıçanlar anestezi altında dekapite edildi ve beyin dokuları çıkartıldı. Rutin takipler yapılarak dokular parafin bloklara gömüldü. Bloklardan alınan kesitlere apoptozisin değerlendirilmesi için TUNEL boyama, TRPM2 ve Malondialdehit (MDA) ekspresyonları için avidin-biotin-peroksidaz yöntemi uygulandı. TUNEL ve immunohistokimyasal boyama sonrası dokular ışık mikroskobunda incelenerek fotoğraflandı ve istatistiksel analizleri yapıldı.

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında diğer tüm gruplarda sıçan beyin dokularında apoptotik indeks ile TRPM2 ve MDA immunreaktivitelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık izlenmedi.

Sonuç: Bu çalışma ile PET/BT uygulanmasının sıçan beyin dokularında apoptozise neden olmadığı, TRPM2 iyon kanalları ve MDA ekspresyonları üzerine önemli bir etkisinin bulunmadığı kanaatine varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]