[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 199-205
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alerjik Astımlı Çocukların Klinik Özelliklerinin ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Mehmet KILIÇ1, Erdal TAŞKIN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji İmmünoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yeni Doğan Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniğinde astım tanısı konulan çocukların demografik özelliklerinin, laboratuvar bulgularının ve risk faktörlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010-Ocak 2015 tarihleri arasında kliniğimizde alerjik astım tanısıyla takipli 5-18 yaş arasındaki 786 çocuğun klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan çocukların, %58.5'i erkek, %41.5'i kız ve yaş ortalaması 9 (5-18) yıl idi. Astımlı çocuklarda en sık duyarlanma, %44.5'inde ot polenlerine, %42.7'sinde tahıl polenlerine, %38.5'inde Dermatophagoides farinae' a, %37'sinde Dermatophagoides pteronyssinus' a, %20.6'sında dış ortam mantar karışımına, %18.1'inde yabani ot polenlerine karşı tespit edildi. Ayrıca, hastaların anemnezlerinde, %66.9'unda ailesel atopi, %28.8'inde anne-baba arasında akrabalık, %15.4'ünde evcil hayvan besleme, %15'inde evde görünür şekilde küf bulunması ve %45'inde evde sigara içme öyküsü tespit edildi. Astıma eşlik eden diğer alerjik hastalıklar olarak, %55.8'inde rinit, %10.4'ünde atopik dermatit, %2.9'unda kronik ürtiker, %2.3'ünde besin alerjisi ve %1.1'inde ilaç alerjisi bulundu.

Sonuç: Çocukluk çağında astıma neden olabilecek risk faktörleri ile klinik özelliklerinin belirlenmesi, atak sıklığının ve şiddetinin azaltılmasında oldukça önemlidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]