[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-193
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yoğun Bakımda Bakteriyal ve Viral Menenjitli Hastalarda Serum İyonize Kalsiyum Düzeyi
Mehmet Akif YAŞAR, Muhammed DEMİRCİ, Fatma GEDİK, Esef BOLAT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, serum iyonize kalsiyum düzeyi, menenjit
Intensive care unit, serum ionized calcium level, meningitis
Özet
Amaç: Yapılan çalışmalarda iyonize hipokalseminin yoğun bakım hastalarında mortalite ve APACHE II skoru ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada yoğun bakımda bakteriyal ve viral menenjitli hastalarda serum iyonize kalsiyum (iKAL) düzeyinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) menenjit tanısı ile takip edilen 30 hastanın iKAL düzeylerinin, retrospektif olarak değerlendirilmesiyle yapıldı. Hastalar bakteriyal (Grup I) ve viral menenjit (Grup II ) olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Grupların demografik verileri, YBÜ'de kalış süreleri ve süperenfeksiyon gelişme süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. Yoğun bakım ünitesine geldiklerindeki iKAL düzeyleri ve APACHE II skorları, Grup I'de 0.665 ± 0.145 ve 20.8 ± 13.3, Grup II'de 1.052 ± 0,107 ve 28.3 ± 16.4 olarak bulundu ve bu değerler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Grupların YBÜ'de takiplerinde süperenfeksiyon gelişmesinden sonraki iKAL değerleri, Grup I'de 0.702 ± 0.29, Grup II'de 0.690 ± 0.102 olarak bulundu ve Grup II'deki bu azalma istatistiksel olarak önemliydi (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamızda, iyonize hipokalsemiye bakteriyal ve viral menenjitli yoğun bakım hastalarında sıklıkla rastlandığı tespit edildi. iKAL düzeyinin, yoğun bakıma ilk geldiklerinde Grup I'de düşük iken, Grup II'de normal sınırlarda olduğu; ilerleyen günlerde bakteriyal bir süperenfeksiyon gelişiminden sonra Grup II'de de azaldığı gözlendi. iKAL düzeyi ile APACHE II skoru arasında Grup I'de ters bir korelasyon olduğu; Grup II'de ise herhangi bir korelasyon olmadığı sonucuna varıldı.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  İyonize hipokalsemi yoğun bakım hastalarında sık karşılaşılan bir durumdur. Farklı çalışmalarda yoğun bakımlarda prevalansının %15-50 oranında olduğu bildirilmiştir. Sepsis, pankreatit, şiddetli travma ve büyük cerrahi operasyon yapılan hastalarda daha sık rastlanmaktadır. Kalsiyum, kas kasılması, damar gerginliği, enzim aktivasyonu, hormon salınımı, nörotransmisyon, membran potansiyeli, kan pıhtılaşması ve hücre içi iletim gibi farklı hücresel fonksiyonlar için gerekli olduğundan hücre içi ve dışı kalsiyumu paratiroid hormon yoluyla sıkı kontrol altında tutulmaktadır 1,2.

  Toplam kalsiyum seviyesinin 8.5 mg/dl'nin veya iyonize kalsiyum (iKAL) seviyesinin 1.0 mmol/L'nin altında olması hipokalsemi olarak tanımlanmaktadır. iKAL toplam serum kalsiyumunun (9.4-10.0 mg/dl = 2.4 mmol/L) % 47'si kadardır. Bazı araştırmacılar tarafından yoğun bakım hastalarında hipokalseminin mortaliteyi artırdığı ve Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II skoru ile iKAL arasında negatif ilişki olduğu bildirilmiştir 1.

  Yoğun bakım hastalarında hipokalseminin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Parathormon (PTH)'un salınımında veya aktivasyonunda yetersizlik olması ve hücre içi ile dışı D3 vitamin yapımında azalma veya kalsiyum depolanmasında artış yoğun bakım hastalarında hipokalseminin nedeni olarak gösterilmektedir 3.

  Santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonu olan hastalar risklidir ve bir kısmının yoğun bakım ünitesinde takibi gereklidir. Yapılan çalışmalarda bakteriyal menenjitlerde mortalite oranının %11 ile %50 arasında; viral menenjitlerde ise %3 ile %25 arasında değiştiği gösterilmiştir. Menenjitli hastalarda beyin omurilik sıvısı (BOS)'un biyokimyasal ve mikrobiyolojik incelemeleri sonucunda etken patojen tespit edilebilmektedir 4,5,9.

  Bu çalışmada yoğun bakımda bakteriyal ve viral menenjitli hastalarda serum iyonize kalsiyum (iKAL) düzeyinin, yoğun bakıma geldiklerindeki ve süperenfeksiyon gelişiminden sonraki seyrinin değerlendirilmesi amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışma Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım Ünitesinde Eylül 2004-Mart 2007 tarihleri arasında menenjit tanısı ile takip edilen 72 hastanın iKAL düzeylerinin retrospektif olarak değerlendirilmesiyle, BOS'un biyokimyasal ve mikrobiyolojik incelemeleri sonucunda etken patojen tespit edilen 30 hastada yapıldı. Menenjit tanısı öykü ve fizik muayene bulguları ile BOS'un biyokimyasal ve mikrobiyolojik incelemeleri sonucunda konuldu. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, YBÜ'de kalış süreleri, süperenfeksiyon gelişme zamanları, APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation ) II skorları ve tespit edilen menenjit etkeni mikroorganizmalar kaydedildi.

  Hastalar bakteriyal (Grup I) ve viral menenjit (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı. Bakteriyal menenjit tanısında pürülan menenjiti düşündüren BOS bulguları (pürülan görünüm, polimorfonükleer lökosit hakimiyeti, protein yüksekliği, glukoz düşüklüğü) yanı sıra kültürde etkenin izole edilmesi, etken izole edilemeyen hastalarda ise, BOS bulguları ve klinik gidiş göz önünde bulunduruldu. Bakteriyal menenjit tanısı alan 51 hasta olmasına rağmen 29 hastada etken tespit edilemediğinden çalışma dışı bırakıldı. Viral menenjit hastalarında ise klinik gidiş ve BOS bulguları (berrak görünüm, tekrarlanan lomber ponksiyonlarla alınan BOS'ta lenfosit hakimiyeti, BOS glukoz düzeyinin eş zamanlı kan glukozuna oranının ≥0.6 olması, proteinin normal düzeylerde veya hafif artmış olması) yanı sıra, bakteriyal menenjite yönelik uygun antibiyotik tedavisine yanıt alınamaması, BOS'ta viral göstergeler ve elektroensefalogram (EEG) ile desteklenerek tanı konuldu. Viral menenjit tanısı alan 21 hasta olmasına rağmen 13 hastada PCR ile etken tespit edilemediğinden çalışma dışı bırakıldı.

  Hastaların serum albümin değerleri, C-Reaktif Protein (CRP) düzeyleri, beyaz küre (WBC) sayısı, arteryel kan gazı pH'ı ve iKAL düzeyleri yoğun bakım ünitesine kabul edildiklerinde ve günlük takiplerle değerlendirildi. (ABL 725 Radiometer Copenhagen kan gazı değerlendirme cihazı ile)

  İstatistiksel değerlendirmelerde bakteriyel menenjit ve viral menenjit grubunun YBÜ'ye kabul edildiklerindeki iKAL değerleri için Mann-Whitney U testi, gruplar ile APACHE II skoru arasındaki ilişki için Spearmann korelasyon analizi, iKAL değerlerinin ilk ölçüme göre karşılaştırılmalarında Wilcoxon testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya alınan hastaların 22'si (%73.33) bakteriyal, 8'i (%26.66) viral menenjitti. Bakteriyal menenjitli hastalarda ortalama yaş 48.5±20.6, virallerde ise 43.4±22.2 idi. Hastaların demografik verileri, YBÜ'de kalış süreleri ve süperenfeksiyon gelişme süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Grupların demografik verileri ile YBÜ'de kalış süresi, süperenfeksiyon gelişme zamanı ve APACHE II skorları

  APACHE II skorları Grup I'de 20.8 ± 13.3, Grup II'de 28.3 ± 16.4 olarak bulundu ve bu değerler arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

  Grupların yoğun bakım ünitesine geldiklerindeki pH'a göre düzeltilmiş iKAL değerleri, Grup I'de 0.665±0.145, Grup II'de 1.0525±0.107 olarak bulundu ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değerlendirildi (p<0.05). WBC, serum albümin ve CRP düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Grupların YBÜ'ye gelişteki iKAL, Albümin, CRP ve WBC düzeyleri

  Hastaların YBÜ'de takiplerinde süperenfeksiyon gelişmesinden sonraki iKAL değerleri, Grup I'de 0.702±0.29, Grup II'de 0.690±0.102 olarak bulundu ve Grup II'deki bu azalma istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (p<0.05). WBC, serum albümin ve CRP düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p>0.05).

  Bakteriyal menenjit tanısı alan 12 hastada (%54.54) etken olarak pnömokok, 8 hastada (%36.36) meningokok, 2 hastada (%9.09) ise Staphylococcus aureus tespit edildi ve uygun antibiyoterapi uygulandı. Viral menenjit tanısı alan hastalarda ise etken olarak 4 hastada (%50) Herpesvirus, 2 hastada (%25) Enterovirus, 1 hastada (%12.5) Adenovirus ve 1 hastada da (%12.5) Arbovirus tespit edildi ve uygun şekilde tedavi edildi.

  Bakteriyal menenjit tanısı alan olguların 5'i (%22.72), viral menenjit tanısı alanların ise 2'si (%25) eksitus oldu.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Yapılan çalışmalarda da gösterildiği gibi, iyonize hipokalseminin yoğun bakım hastalarındaki prevalansı %15-50 oranındadır ve hastanın prognozuyla yakından ilgilidir 1,6,7. Serum kalsiyum düzeyi hasta yoğun bakıma geldiğinde normal olsa bile ilerleyen günlerde PTH'nın salınımında veya aktivasyonunda yetersizlik olması, hücre içi ile dışı D3 vitamin yapımında azalma veya kalsiyum depolanmasında artış olması gibi çeşitli nedenlerle düşebilmektedir 3. Çalışmamızda da buna paralel olarak iKAL düzeyinin bakteriyal menenjitli hastalarda yoğun bakıma geldiklerinde düşük olduğu, viral menenjitli hastalarda ise normal değerlerde olduğu halde bakteriyal bir süperenfeksiyon gelişiminden sonra düştüğü tespit edildi.

  Merkezi sinir sistemi infeksiyonları ve menenjitlerde, klinik belirti ve bulgular ile BOS'un biyokimyasal ve mikrobiyolojik incelemeleri sonucunda büyük ölçüde tanı konulabilmektedir. Tedavinin başarısı ve prognoz etyolojik ajanın erken tespiti ve hızla etkin tedaviye başlanması ile yakından ilgilidir 4,5. Yapılan değişik çalışmalarda bakteriyal menenjitlerde mortalite %11 ile %50 arasında değişen oranlarda bulunmuştur 10-12. Çalışmamızda da bu sonuçlara parelel olarak bu oran %22 olarak tespit edildi. Viral menenjitlerde ise %3 ile %25 değişen oranlar bildirilmiştir 4,13. Çalışmamızda bu oran ise %25 olarak bulundu ve bu sonucun olgu sayısının az olmasından kaynaklanabileceği kanaatine varıldı.

  Ladenson ve ark.'nın bildirdiğine göre iyonize kalsiyum, ölçülen toplam serum kalsiyum değeri kullanılarak hesaplanmaktadır. Serum protein düzeyi ve kan pH'ı, iyonize kalsiyum değerinin doğru ölçülmesini etkileyebilmektedir 14. Çalışmamızda da kan pH'ına göre düzeltilmiş serum iyonize kalsiyum değerleri kullanılarak daha doğru sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.

  King ve ark.'ı yoğun bakım hastalarında hipokalseminin mortaliteyi artırdığı ve APACHE II skoru ile iKAL arasında negatif ilişki olduğunu bildirmişlerdir 1. Çalışmamızda bakteriyal menenjit grubunda buna paralel olarak ters bir korelasyon olduğu, viral menenjit grubunda ise herhangi bir korelasyon olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç çalışmamızda iKAL düzeyinin, yoğun bakıma geldiklerinde bakteriyal menenjitli hastalarda düşük iken viral menenjitli hastalarda ise normal sınırlarda bulunmasıyla açıklanabilir.

  Literatür araştırmamız sonucu yeterli veriye rastlayamamakla birlikte, menenjitli hastalarda yoğun bakıma geldiklerindeki iKAL düzeyinin BOS'un biyokimyasal ve mikrobiyolojik incelemeleriyle birlikte olası etyolojik ajana yönelik tedaviye erken başlanarak tedavinin başarısına katkıda bulunabileceği kanaatindeyiz.

  Sonuç olarak bu çalışmada, iyonize hipokalsemiye bakteriyal ve viral menenjitli yoğun bakım hastalarında sıklıkla rastlandığı tespit edildi. iKAL düzeyinin, yoğun bakıma geldiklerinde bakteriyal menenjitli hastalarda düşük iken, viral menenjitli hastalarda normal sınırlarda olduğu; ilerleyen günlerde bakteriyal bir süperenfeksiyon gelişiminden sonra viral menenjitli hastalarda da azaldığı gözlendi. Yoğun bakıma geldiklerinde hastaların iKAL düzeyi ile APACHE II skoru arasında, bakteriyal menenjit grubunda ters bir korelasyon olduğu; viral menenjit grubunda ise herhangi bir korelasyon olmadığı gözlendi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) King R, Cooney RN. Hypocalcemia and hypercalcemia. In: Fink MP, Abraham E, Vincent JL, Kochanek PM (editors). Textbook of Critical Care, 5th Ed., Elsevier Saunders, 2005: 79-81.

  2) Desai TK, Carlson RW, Geheb MA. Prevalence and clinical implications of hypocalcemia in acutely ill patients in a medical intensive care setting. Am J Med 1988; 84: 209-314.

  3) Zaloga GP. Hypocalcemia in critically ill patients. Crit Care Med, 1992; 20: 251-262.

  4) Çelik İ, Özden M, Kılıçoğlu A, et al. Yüz yirmi bir menenjit olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi. Klimik dergisi 2003; 16: 11-14.

  5) Bloch KC, Kaiser AB. Central nervous system infections. In: Fink MP, Abraham E, Vincent JL, Kochanek PM (editors). Textbook of Critical Care, 5th Ed., Elsevier Saunders, 2005: 1295-1308.

  6) Chernow B, Zaloga G, McFadden E, et al. Hypocalcemia in critically ill patients. Crit Care Med 1982; 10: 848–851.

  7) Carlstedt F, Lind L, Rastad J, et al. Parathyroid hormone and ionized calcium levels are related to the severity of illness and survival in critically ill patients. Eur J Clin Invest 1998; 28: 898-903.

  8) Hastbacka J, Pettila V. Prevalence and predictive value of ionized hypocalcemia among critically ill patients. Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47: 1264-1269.

  9) Köksal İ, Çakar N, Arman D (editörler). Yoğun Bakım İnfeksiyonları, Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2005: 467-519.

  10) Hussein AS, Shafran SD. Acute bacterial meningitis in adults. A 12-year review. Medicine 2000; 79: 360-368.

  11) Burman LA, Norrby R, Trofilors B. Invasive pneumococcal infections: incidence, predisposing factors and prognosis. Rev Infect Dis 1985; 7: 133-142.

  12) Bruyn GA, Kremer HP, de Marries S, et al. Clinical evaluation of pneumococcal meningitis in adults over a twelve year period. Eur Clin Microbiol Infect Dis 1989; 8: 695-700.

  13) Karakartal G, Günhan C, Büke M. 1974-1986 yılları arasında İzmir ve çevresindeki menenjit olguları. İnfeksiyon Dergisi 1987; 1: 1-9.

  14) Ladenson JH, Lewis JW, Boyd JC. Failure of total calcium corrected for protein, albumin and pH to correctly assess free calcium status. J Clin Endocrinol Metabol 1978; 46: 986-993.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]