[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Yazarlara Bilgi

Fırat Tıp Dergisi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli yayını olup yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergide, tıbbın bütün alanlarına ait orijinal klinik veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, davet üzerine yazılmış derlemeler ve editöre mektuplar yayınlanmaktadır. Gönderilen makaleler intihal açısından değerlendirilmektedir.

YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ VE YAZILARIN TESLİMİ

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler orijinal olmalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Değerlendirilmek üzere eşzamanlı olarak bir başka dergiye gönderilmiş olmamalıdır (Sunumun yapıldığı toplantının adı ve tarihi belirtilmek kaydıyla, sunulmuş bildiriler bunun dışındadır).

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler orijinal olmalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Değerlendirilmek üzere eşzamanlı olarak bir başka dergiye gönderilmiş olmamalıdır (Sunumun yapıldığı toplantının adı ve tarihi belirtilmek kaydıyla, sunulmuş bildiriler bunun dışındadır). Yayınlanması amacıyla gönderilen yazılar Uluslararası Tıp Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE) tarafından oluşturulan ve güncellenen, Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlara (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Editors) uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

Fırat Tıp Dergisi Helsinki Bildirgesi etik standartlarına uymayı prensip olarak kabul eder. Bu nedenle insanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, yazının Gereç ve Yöntem kısmında etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Çalışmanın yapıldığı hasta veya gönüllüler bilgilendirilerek yazılı onayları alınmalı ve makalenin Gereç ve Yöntem kısmında yazılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının Gereç ve Yöntem kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Gönderilen çalışmalara ait etik sorumluluk yazar(lar)a aittir. Bunun yanında, editör yerel etik kurul onay belgesini isteme hakkını saklı tutar.

Makaleler online olarak www.firattipdergisi.com adresindeki makale değerlendirme sistemine kaydedilmelidir. Dergiye gönderilen her yazıya, yazıyla ilgili her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları ve olası çıkar çatışması ve mali destek durumunu kapsayan, yazar(lar) tarafından imzalanmış  "Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi"  sunum aşamasında online olarak gönderilmesi gerekmektedir.

YAZILARIN HAZIRLANMASI

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yazılarda Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır. Anatomik terimlerin ve mikroorganizma adlarının Latinceleri kullanılmalıdır. Günlük tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Makaleler yazılırken, yalın, anlaşılabilir ve bilimsel bir dil kullanılmalıdır. Gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı ve kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde tanımlanmalıdırlar.

Editör yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir.

Yazılar, "word" dosyasında, "Times New Roman" karakterinde 2 satır aralıklı olarak ve 12 punto kullanılarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfalara başlık sayfasından başlayarak sırayla numara verilmelidir. Numaralar sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.

Yazının gönderildiği ana metin dosyasının içinde yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi yer almamalıdır. Yazışma adresinde belirtilen yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişiklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların matbaa provasının düzeltilmesinden sorumludur.

YAZILARIN DÜZENLENMESİ

Fırat Tıp Dergisine gönderilen yazılar, aşağıdaki sıraya göre (Özet, Metin, Kaynaklar, Tablolar ve Şekiller) düzenlenmeli, Tablo ve Şekiller ayrı sayfalara basılmalıdır. Yazının başlık sayfasında, yazının Türkçe ve İngilizce başlıkları yazılmalıdır.

Özet:

“Editöre mektup” dışındaki tüm yazı türlerinde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kaynak, şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır.

Anahtar kelimeler Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH)'e uygun olacak şekilde en az üç en fazla beş adet olmalıdır. “Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.bilimterimleri.com)”.

Araştırma makaleleri:

Araştırma yazıları; Türkçe başlık, Türkçe bölümlendirilmiş özet (en fazla 250 kelime olacak şekilde Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları altında yazılmalıdır),

İngilizce bölümlendirilmiş özet (en fazla 250 kelime olacak şekilde "Objective, Materials and Methods, Results,

Conclusion" başlıkları altında yazılmalıdır), İngilizce anahtar kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (varsa) ve Kaynaklar kısımlarından oluşmalıdır.

Olgu sunumları:

Olgu sunumlarında; Türkçe başlık, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar yer almalıdır. Olgu sunumlarının Giriş ve Tartışma kısımları kısa-öz olmalı, Özet kısmı tek paragraf olacak şekilde hazırlanmalıdır. Bölümlendirilmiş özet hazırlanmasına gerek yoktur.

Editöre mektuplar:

Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getirmek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğundan kısa-öz olmalı, 1000 kelimeyi geçmemeli, özet içermemeli ve kaynakları 10 ile sınırlı olmalıdır.

Tablolar, şekiller ve resimler:

Tablolar, şekil, grafik ve resimler metin içinde atıfta bulunulan sıraya göre arabik rakamlar ile numaralandırılmalıdır. Tablolar, şekil, grafik ve resimlerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir. Her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı şekilde hazırlanmış olmalıdır. Her bir tabloya kısa bir başlık verilmelidir. Açıklamalar başlıkta değil, dipnotlarda yapılmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır.

Şekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalı, fotoğraflar dijital baskı kalitesinde olmalıdır. Şekiller ve grafiklerin JPEG ya da GIF formatında yüksek çözünürlükte (300 dpi) görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları olmalıdır. Şekil alt yazıları ana metnin sonuna ayrı olarak belirtilmelidir. Eğer hasta(lar)nın fotoğrafı kullanılacaksa, ya hasta(lar) fotoğraftan tanınmamalı ya da hasta(lar) veya yasal olarak hasta(lar)dan sorumlu yakınından yazılı izin alınmalıdır

Kaynaklar:

Kaynaklar metin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve kaynaklar bölümünde de aynı sıralama ile yer almalıdır. Kaynak numaraları, metinde cümle sonunda parantez içerisine yazılmalıdır. Kaynak listesindeki tüm kaynaklara metin içerisinde atıfta bulunulmuş olmalı ve atıf yapılan her kaynak, kaynaklar listesinde yer almalıdır. Dergi adları Index Medicus'a uygun şekilde kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az sayıda yazar olduğunda tüm yazarlar verilmeli, altıdan fazla yazar durumunda; ilk üç yazardan sonra Türkçe makaleler için “ve ark.”, İngilizce makaleler için “et al.” eklenmelidir. Kaynakların yazılımı aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.

Dergi makalesi

Karabulut K, Akyildiz HY, Lance C ve ark. Multimodality treatment of neuroendocrine liver metastases. Surgery 2011; 150: 316-25.

*Türkiye'de yayınlanan dergilerin adları (PubMed'de indekslenenler hariç) tam olarak yazılmalıdır.

Kitaptan bölüm

Emmerson BT. Gout-renal disease. In: Massry SG, Glassock RJ (Editors). Textbook of Nephrology. 1. Baskı,  Baltimore: Williams and Wilkins, 1989: 756-60.

Kitap

Özcan R. Kalp Hastalıkları.1.Baskı, İstanbul: Sanal Matbaacılık, 2003: 185-194.

İnternet adresi:

Wilson AT. “Environmental pollution and breast cancer”. http://www.who.int/en/  29.05.2002.

Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.

Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

İletişim Adresi

Fırat Tıp Dergisi
Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanlığı
23119 Elazığ
Tel:   +90 (0)  424 212 2960
Faks: +90 (0)  424 237 9138
Posta: info@firattipdergisi.com
www.firattipdergisi.com

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]