[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 192-196
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nötrofil Lenfosit Oranı: Akut İskemik İnmede Mortalitenin Basit, Kolay ve Bağımsız Belirteci
Emrah AYTAÇ1, Çetin Kürşat AKPINAR2, Erdem GÜRKAŞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Akut iskemik inme nedeniyle başvuran hastalarda nötrofil/lenfosit oranının (NLR) prognostik değerini belirlemek için bu çalışma yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Ocak ve Haziran 2014 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji kliniğine başvuran Hastalar geriye dönük olarak incelendi, 209 akut iskemik inme (AIS) hastası ve 202 kontrol grubu incelendi. Sağlık inme ölçeği skoru (NIHSS) ve inme alt tiplerini belirlemek için TOAST ve Bamford sınıflaması kullanıldı. Modifiye Rankin Skalası (mRS) kullanarak fonksiyonel değerlendirme ve ölüm sonuçları 3. ayda değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 68.5±13.9 olarak belirlendi (106 erkek ve 103 kadın). AIS grubunda (4.00±3.76) kontrol grubuna (2.18±0.99) göre NLR anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0.001). NIHSS≥16 puan hastalarda, NLR ve Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri NIHSS≤5 skor grubu ve NIHSS=6-15 ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla, p <0.001 ve p =0.001). CRP düzeyleri NIHSS skoru ağır ve orta olan gurupta anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0.001). Hastalar 3 aylık fonksiyonel sonuçlarına göre gruplandırıldığı zaman mortalite oranları NLR düzeyleri yüksek olan hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p =0.001).

Sonuç: NLR, akut iskemik inmeli hastalarda mortalite tahmini için basit, kolay ve bağımsız belirteç olarak kullanılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]