[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 128-131
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karpal Tünel Bıçağı ile Median Sinir Gevşetme Ameliyatlarının Erken Dönem Sonuçları: Retrospektif Çalışma
Şükrü DEMİR, Murat GÜRGER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Son yıllarda karpal tünel sendromunun cerrahi tedavisinde dikkate değer gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle endoskopik ve minimal invaziv tekniklerin popülaritesi artmaktadır. Bu çalışmanın amacı ışıklı karpal tünel bıçağı kullanılarak palmar mini insizyonla yaptığımız median sinir gevşetme olgularımızın erken dönem sonuçlarını sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Karpal tünel bıçağı kullanarak ameliyat ettiğimiz 50 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 40’ı kadın 10’u erkekti. 5 hastada bilateral karpal tünel sendromu vardı. Ortalama yaş 59,75 (33-81) yıl idi. Ortalama takip süresi 11,2 (6-18) aydı. Hastaların hepsinde klinik tanı ameliyat öncesi elektronöromiyografi ile doğrulandı. Cerrahi girişim turnike uygulanmadan lokal anestezi altında minimal palmar insizyon kullanılarak yapıldı. Ameliyat sonrası basit bandaj uygulandı ve immobilizasyon yapılmadı.

Bulgular: Ortalama ameliyat süresi 13 (10-17) dakika olarak tespit edildi ve hiçbir hastada intraoperatif komplikasyon gelişmedi. Hastalar ortalama 7 (5-13) gün sonra kendi bakımları için ellerini kullanabildi. Çalışan hastaların ortalama işe dönme süreleri 25 (18-35) gündü. Hastaların hepsi sonuçtan memnundu sadece iki hastada minimal skar ağrısı mevcuttu.

Sonuç: Bu minimal invaziv yöntem ile elde ettiğimiz en dikkat çekici sonuç hastaların ameliyattan sonra erken dönemde ellerini kullanabilmeleri ve fonksiyonel iyileşmenin erken dönemde sağlanabilmesidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]