[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-017
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs Sıklığı
İsmail TOPAL1, Aytekin ÇIKMAN2, Yusuf Kemal ARSLAN3, İlknur SÜRÜCÜ KARA1, Necla AYDIN PEKER1, Faruk KARAKEÇİLİ4
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
2Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
4Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Amaç: Gastroenteritler, bebeklik ve çocukluk döneminde sık görülen bir klinik durumdur. Dünyada beş yaşından küçük çocuklarda görülen ölümlerin %17’sine ishalli hastalıkların neden olduğu bildirilmektedir. Bu yaş grubundaki akut gastroenterit vakalarının %70’inde etken virüslerdir. Rotavirüs en sık görülen viral etkendir. Çalışmada Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ishal şikayetiyle başvuran çocuk hastalarda rotavirüs sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2013 - Aralık 2016 tarihleri arasında rotavirüs antijeni açısından taranan 7851 hastanın dışkı örneği sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu süreler içerisinde Rotavirüs antijen varlığı taze dışkı örneklerinde immünokromatografik yöntemle araştırılmıştır.

Bulgular: Dışkı örnekleri alınan hastaların 4416’sı (%56) erkek, 3435’i (%44) kız olup, 820’sinde (%10.44) rotavirüs antijen pozitifliği tespit edilmiştir. Rotavirus pozitifliği en sık 2-5 yaş grubunda kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülmüştür.

Sonuç: Rotavirüs enfeksiyonları halen toplum sağlığı açısından önemini korumakta ve mevsimsel salgınlara sebep olmaktadır. Özellikle 2-5 yaş aralığında sık görülmesi nedeniyle rotavirüs aşısının ulusal aşı programına alınması gözden geçirilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]