[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 720-726
[ English ]
LİPOPROTEİN (A) DÜZEYLERİ İLE PARAOKSONAZ (PON 1) AKTİVİTELERİNİN KOMPLİKASYONLU VE KOMPLİKASYONSUZ TİP 2 DİYABETİK (NIDDM) HASTALARDA ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Mehmet ÖZDİN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmamızın amacı, komplikasyonlu ve komplikasyonsuz insüline bağımlı olmayan diabetes mellituslu (NIDDM) hastalarda, serum lipoprotein(a) (Lp(a)) düzeylerinin ateroskleroz gelişimini engelleyen paraoksonaz (PON 1) aktivitesi üzerine etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Diyabetes mellituslu (DM) hastalar komplikasyonsuz (n=17) ve komplikasyonlu (n=16) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır, kontrol grubu tamamı erkek olan 20 kişiden oluşmaktadır. Her üç grupta da hem Lp(a) düzeyleri hem de PON konsantrasyonu ve aktiviteleri belirlenmiştir.

Bulgular: Serum Lp(a) düzeyleri komplikasyonlu NIDDM’li grupta anlamlı olarak yüksek bulunurken PON1 aktiviteleri komplikasyonlu NIDDM’li grupta istatistiksel olarak anlamlı düşme göstermiştir (p<0.05). Komplikasyonlu ve komplikasyonsuz DM’li hastaların Lp(a) ve PON aktiviteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan orta ve zayıf düzeyde ilişki mevcudiyeti saptanmıştır (sırası ile; r=-0.195, r=-0.291, p>0.05). DM’lilerde Lp(a)’nın serum konsantrasyonları ile PON aktivitesi arasında yüksek bir korelasyon mevcut olmaması diyabetik aterojeniteden Lp(a)’nın daha sorumlu olduğu fikrini ortaya çıkarmaktadır.

Sonuç: Komplikasyonlu diyabetik olgularda serum Lp(a)’nın düzeyinin artması ve PON1 aktivitesinin azalması, diyabetin iyi regüle edilip komplikasyonlarının önlenmesini gerektirmektedir. Organofosfatlara karşı primer defanstan sorumlu olan PON’daki glikolizasyonun artması diyabetiklerde pestisitler gibi organik fosfor zehirlenmelerine hassasiyetin artmasını daha güçlü bir ihtimal haline getirmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]