[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-133
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
Ahmet AYDIN
Afyon Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Afyon, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada hastanemize başvuran zehirlenme vakalarının geriye dönük olarak incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2017-2018 yılları arasında, hastanemiz yoğun bakım ünitesinde akut zehirlenme nedeni ile takip ve tedavisi yapılan 187 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, zehirlenme nedenleri, yattığı gün sayısı, taburcu-sevk durumu, başvuru saati, hastaların aylara göre dağılımı ve prognozları değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 187 hastanın 126’sı kadın, 61’i erkek ve yaş ortalaması 33,1±14,4 yıl idi. En sık zehirlenme nedeni olarak ilaçlar saptandı. En sık alınan ilaç grubu %21,4 oranında antidepresanlardı (n =40). İkinci neden ise gıda zehirlenmesiydi. Hastaların %84’ünde zehirlenme nedeninin intihar amaçlı alındığı saptandı. Sadece 1 hasta exitus oldu.

Sonuç: Zehirlenmelerin en sık sebep olarak ilaç ile zehirlenme olduğu ve çoğunluğu intihar amaçlı olan bu vakalarda birden fazla ilaç alımı yüksek oranda gözlendi. Zehirlenme vakalarının klinik seyrinde zehirlenme nedeninin ve dozunun önemli olduğu sonucuna varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]