[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-078
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Geç Preterm Bebeklerde Erken Neonatal Dönem Sorunları: Tek Merkez Deneyimi
Nilay HAKAN1, Esra ÖZER2, Ulviye KIRLI3, Ayça AYTEKİN3, Mustafa AYDIN4, Nurcan CENGİZ3
1Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye
3Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Uzun yıllar geç preterm bebeklerin doğum ağırlıkları term bebeklere yakın olduğu için benzer risk oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünden gerçekte mortalite ve morbidite oranları daha yüksek olan bu grup bebekler göz ardı edilmiştir. Bu çalışmada, hastanemizde doğan veya ünitemize başka bir merkezden sevk edilen geç preterm bebeklerin erken yenidoğan dönem sorunları incelendi.

Gereç ve Yöntem: 1 Mayıs 2015 ile 1 Nisan 2018 tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YYBÜ)’ne yatırılan geç preterm bebeklerin gebelik haftası, doğum ağırlığı, doğum şekli, hastaneye yatış nedenleri ve süresi tıbbi kayıtlardan geriye dönük olarak araştırıldı.

Bulgular: Çalışma dönemi boyunca YYBܒne yatan toplam 1411 hastadan 257’si (%18.2) çalışmaya dahil edildi. Bu bebeklerin 243’ü (%94.5) hastanemizde doğan bebeklerdi. Ortalama gebelik haftası 35 ± 0.8 hafta, doğum ağırlığı 2424 ± 448 gr idi. Sıklık sırasına göre hastaneye yatış tanılarının solunum sıkıntısı (n =126, %49), hiperbilirubinemi (n =54, %21), intrauterin büyüme gelişme geriliği (n =52, %20.2) ve beslenme intoleransı (n =30, %11.6) olduğu görüldü. Ortalama hastanede yatış süresi 8.5 ± 5.2 gün olup bu hastaların tekrar hastaneye kabul oranı ise %7 idi. Çalışmaya alınan hastalardan hiçbiri ölmedi.

Sonuç: Geç preterm bebeklerde YYBܒne yatış gerektiren morbideteler sık görülmektedir ve sıklıkla tekrar hastaneye kabul edilmektedirler. Bu nedenle bu bebeklerin yakından izlenmesi gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]