[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 090-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Term Bebeklerde Toll-Like Reseptör Polimorfizminin Neonatal Sepsisle İlişkisi
Soner Sertan KARA1, Hasan KAHVECİ2, Hasan DOĞAN3, Fuat LALOĞLU4, Atilla ÇAYIR5
1Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Pediatric Infectious Diseases, Erzurum, Türkiye
2Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Neonatalogy, Erzurum, Türkiye
3Ataturk University Medical Faculty, Department of Medical Biology, Erzurum, Türkiye
4Ataturk University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Erzurum, Türkiye
5Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Pediatric Endocrinology, Erzurum, Türkiye

Amaç: Önceki çalışmalarda sepsis spektrumunun şiddet ve değişkenliğinin Toll-like reseptör (TLR) polimorfizmiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı yenidoğan sepsisi ile TLR polimorfizmi arasındaki ilişkiyi saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, hastanemizde 40 sepsisi olan ve 27 sağlıklı olan yenidoğan değerlendirildi. Sepsisi olan term bebeklerin tedavi öncesindeki ve yaş ve vücut ağırlığı eşleştirilmiş sağlıklı kontrol bebeklerin TLR2 ve TLR4 tek nükleotid polimorfizmleri (SNP) incelenmiştir.

Bulgular: Yirmi dört (%60) yenidoğanın kan kültürü pozitifti. Yedi hastada bu iki genin 9 SNP’si saptandı. Ayrıca, TLR2 gen varyantlarından; Pro631His; C>A varyantları ve TLR4 gen varyantlarından; Asp299Gln; A>G, Thr399Ile; ve C>T varyantlarının neonatal sepsisle ilişkili olduğu görülmüştür (p =0.016). TLR2 ve TLR4 sepsis yolaklarındaki immün yanıtı düzenleyen önemli aday genlerdir.

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, term yenidoğanlarda sepsis mekanizmasını ve konağın sepsise karşı duyarlılığını tanımlamada yardımcı olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]