[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 757-765
[ English ]
NÖTROPENİK YENİDOĞAN CANDİDA SEPSİSLERİNDE GRANÜLOSİT KOLONİ UYARICI FAKTÖR TEDAVİSİNİN ETKİLERİ
Mehmet MUTLU, Yakup ASLAN
KTÜ, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, TRABZON

Amaç: Bu çalışma nötropenik yenidoğan candida sepsisinde granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) tedavisinin etkilerini incelemek amacı ile gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif, çift kör, plasebo kotrollü çalışma yenidoğan ünitemizde kanıtlanmış candida sepsisi tanısı ile tedavi edilen 16’sı G-CSF (çalışma grubu) ve 15’i plasebo (kontrol grubu) alan toplam 31 nötropenik yenidoğanda rasgele örnekleme yöntemi ile gerçekleştirildi. Vakalara, klinik sepsis tanısı konulduğu anda G-CSF (5 µg/kg/ gün, 5 gün) veya plasebo, kan kültüründe candida ürediğinde ise lipozomal amfoterisin-B (L-AMB) tedavisi başlandı. Bütün vakalarda yenidoğanın akut fizyolojik skoru (YAFS) başlangıçta bir kez; Töllner sepsis skoru, tam kan sayımı, mutlak nötrofil sayısı (MNS), lenfosit, monosit ve eozinofil sayıları ve immatür/total nötrofil (I/T) oranı 0-5, 7, 10, 14. günlerde ve daha sonra haftalık aralarla çalışıldı.

Bulgular: Çalışma ve kontrol grubunun ortalama gestasyon yaşları aralarında istatistiksel farklılık yoktu. Çalışma grubunda yer alan vakaların %94’ü ve plasebo grubundakilerin %93’ü preterm idi. Tanı anında belirlenen sepsis skoru, YAFS, MNS ve AFR düzeyleri gruplar arasında istatistiksel olarak farksız olmasına karşın, G-CSF grubunda plasebo grubuna göre MNS’nin anlamlı derecede arttığı, sepsis skorlarının daha erken düştüğü, AFR’nın daha erken negatifleştiği, klinik bulguların düzelme süresi, L-AMB ile tedavi süresi ve enfeksiyon nedeni ile yatış süresi’nin daha kısa, kümülatif L-AMB dozunun ve mortalite oranlarının daha düşük olduğu (sırası ile %19 ve %47) gözlendi. G-CSF tedavisine bağlı yan etki gözlenmez iken, L-AMB tedavisine bağlı olarak bir vakada hipokalemi gelişti.

Sonuç: Sonuç olarak, nötropenik yenidoğan candida sepsislerinde destek tedavisi olarak G-CSF uygulamasının yararlı ve güvenilir olduğu kanısına varıldı.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]