[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 209-212
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
COVID-19 PCR Pozitif Hastaların Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Mehmet İlker TOSUN, Burak KÜÇÜK, Murat ARAL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Çalışmamızın amacı COVID-19’a sekonder gelişen enfeksiyon etkenlerinin tespit edilmesi ve bu sonuçların Influenza, SARS ve MERS salgınlarındaki koenfeksiyonlarla karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Mart 2020 - Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemize yatışı yapılan COVID-19 PCR pozitif 618 hasta yer almaktadır. Bu hastalardan alınan ve hastanemiz tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarına gelen kültürler konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemlerle değerlendirilmeye alınmıştır.

Bulgular: COVID-19 PCR sonucu pozitif olan ve hastanemizde yatan 618 hastadan istenen 278 kültürün 153’ünde (%55,1) üreme olmayıp 125’inde (%44,9) üreme olduğu belirlenmiştir. Bu 125 örnekten 54 (%24) tanesinin etken, 71 (%76) tanesinin ise kontaminant mikroorganizmalar olduğu belirlenmiştir. Kan kültürlerinde; 237 adet kültürün 136 (%57,3) tanesinde üreme olmadığı, 101 (%42,7) tanesinde üreme olduğu belirlenmiştir. En sık görülen mikroorganizmalar KNS (n =61), Corynebacterium spp. (n =9), Escherichia coli (n =6) olarak bulunmuştur. Solunum yolu kültürlerinde; 20 kültürden 13’ünde anlamlı mikroorganizma üremesi olup 7’sinde solunum yolu florasının ürediği görülmüştür.

Sonuç: Özellikle kan kültüründe en sık üreyen etkenlerin kontaminant etkenler olduğu görülmüştür. COVID-19 hastalarının bulunduğu servis ve yoğun bakım ünitelerinde gerekli dezenfeksiyon kurallarına uymanın önemi görülmüştür. COVID-19 pandemisinde, eşlik eden enfeksiyon etkenlerin bilinmesi pandemi ile mücadeleye katkı sağlayacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]