[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 273-279
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adolesanlarda Polikistik Over Sendromunun Obezite ve İnsülin Direnci ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Şervan ÖZALKAK1, Elvan BAYRAMOĞLU2, Şenay SAVAŞ ERDEVE3, Semra ÇETİNKAYA3, Zehra AYCAN4
1SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3SBÜ Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Ankara Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS) genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan, klinik olarak hiperandrojenizm, adet düzensizliği ve kronik anovulasyonla karakterize, sıklıkla adolesan dönemde başlayan, üreme çağındaki kadınların %6-20’sinde görülen, heterojen, sistemik bir hastalıktır. Bu çalışmada PKOS tanılı olguların klinik özelliklerini belirlemek, PKOS’un obezite ve insülin direnci ile ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: SBÜ Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesine 01.01.2015-01.10.2018 tarihleri arasında başvuran ve PKOS tanısı alan 52 olgunun; klinik, laboratuvar ve radyolojik özellikleri ile aldıkları tedavileri retrospektif olarak belirlendi.

Bulgular: Elliiki olgunun yaşları ortalama 16,12±1,21 yıl, vücut kitle indeksi(VKİ); 26,67±5,69 kg/m2, VKİ SDS ortalama 1,41±1,47 bulundu. Ferriman Galwey skoru(FGS) ortalama 10,77±3,64 ve 32 olgunun (%61,5) FGskoru 8 üzeri saptandı. Kırk sekiz (%92,3) olgunun total testostron düzeyi 50 ng/dl’nin üzerinde bulundu. İnsülin direnci olan grupta VKİ SDS, ALT ve seks hormon bağlayıcı globülin (SHBG) düzeyleri istatistiksel anlamlı farklı (sırasıyla p =0,001, p =0,031, p =0,005) olduğu görüldü. Fazla kilolu ve obez olgular (grup1), normal kilolu ve zayıf olgularla (grup2) karşılaştırıldı. Grup1’de HOMA-IR, ALT, trigliserid ve total kolesterol anlamlı yüksek iken grup 2’de LH, LH/FSH oranı, estradiol (E2) ve SHBG düzeyleri anlamlı derecede yüksek bulundu.

Sonuç: Adolesan PKOS tanılı olguların yaklaşık yarısında insülin direnci ve obezite yoktu. SHBG düzeylerinin düşüklüğü insülin direnci, obezite ve hirsutizm ile ilişkili bulundu. Çalışmamızda fazla kilolu ve obez olgular (grup1) ile normal kilolu ve zayıf olgularla (grup2) karşılaştırıldığında grup1’de SHBG düzeyleri anlamlı düşük olduğu görüldü. İnsülin direnci ve obezite adolesan PKOS tanısı için gerekli kriterler olmasa da PKOS patogenezinde rolleri olabilir. Obezite ve insülin direnci, SHBG düzeylerinin azaltıp serbest androjenleri artırarak hiperandrojenizme yol açıyor olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]