[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa(lar) 156-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Epileptik Nöbetler ve Karbamazepinin Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyelleri Üzerine Etkisi
Nuri KOÇAK, Recep AYGÜL, Orhan DENİZ, Asuman ORHAN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ERZURUM

Amaç: Antiepileptik ilaçların (AEİ) uzun süre kullanımında klinik nörotoksisite belirtileri olmadan da santral sinir sistemi fonksiyonları etkilenmektedir. Bu çalışmada, epilepsi ve karbamazepin (CBZ) kullanımının beyin sapı fonksiyonları üzerine etkilerinin, yararlı ve noninvaziv bir test olan işitsel uyarılmış potansiyellerle (BAEP) değerlendirilmesi planlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya epilepsi tanısı yeni konmuş AEİ kullanmayan ve 6 ay ve üzerinde CBZ monoterapisi alan 45 epileptik olgu (yaş ort.27.45±12.23 yıl) ve yaş olarak benzer 32 sağlıklı kontrol alındı. Bütün subjelerin I., III., ve V. dalga latansları ile I-III, III-V, I-V interpik latansları (IPL) BAEP kayıtları ile belirlendi. İlaç kullanma süresi ve ilaç kan düzeyi ile BAEP anormalliklerinin korelasyonuna bakıldı.

Bulgular: Bulgular, CBZ’nin beyin sapı işitsel yollarını farklı seviyelerde suprese edebileceğini ve kan düzeyine bağlı olarak santral iletim zamanını da etkileyebileceğini göstermektedir. İlaç kullanmayan epileptiklerde de beyin sapı yapılarının ılımlı etkilenebileceği düşünülebilir.

Sonuç: CBZ kullanan 26 olgunun BAEP I. dalga ve III. dalga ortalama latans değerleri kontrol grubuna göre anlamlı uzamıştı (p < 0.05). I-V IPL arasında farklılık belirlenmedi (p > 0.05). I-V IPL’lar ve CBZ serum düzeyi arasında pozitif korelasyon vardı (r value: 0.497, p < 0.05. AEİ kullanmayan 19 olgunun III. ve V. dalgalarının ortalama latansları kontrollere göre daha uzun olmasına rağmen farklılık anlamlı düzeye ulaşmıyordu. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]