[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 012-015
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kappa Opioid Reseptörlerin Sıçan Hipokampus, Hipotalamus Ve Striatum Bölgelerinde Serotonerjik Nörotransmisyonu Modülasyonu
Bayram YILMAZ, Süleyman SANDAL, Sinan CANPOLAT, Selim KUTLU, Haluk KELEŞTİMUR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışma, kappa opioid reseptörlerinin hipotalamus, hipokampus ve striatum'da serotonerjik nörotransmisyon üzerine modülatör etkilerinin araştırılması amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Deneylerde kullanılan toplam 32 erkek Sprague-Dawley sıçan dört gruba ayrıldı. Anestezi altına alınan sıçanlar stereotaksik cihaza yerleştirildikten sonra, U-50488H (κ agonist, 50µg/kg), Nor-Binaltorphimine (Nor-BIN, kappa antagonist, 50µg/kg) veya U-50488H + Nor-BIN intraserebroventriküler (ICV) yolla infüze edildi. Kontrol grubunu oluşturan hayvanlara ise aynı yolla serum fizyolojik uygulandı. ICV infüzyonlardan 30 dk sonra tüm sıçanlar dekapite edilerek beyinleri hızla kuru buz üzerine alındı. Mikrodiseksiyon yöntemiyle hipokampus, hipotalamus ve striatum bölgeleri çıkartılarak sıvı nitrojende donduruldu. Bu beyin bölgelerindeki 5-hydroxytryptamin (5-HT) ve 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA, 5-HT metaboliti) düzeyleri HPLC-ECD yöntemiyle belirlendi.

Bulgular: 5-HT ve 5-HIAA değerleri (ng/gr doku) U-50488H grubu hipotalamus ve hipokampus bölgelerinde kontrol grubuna göre anlamlı derecede azaldı (p<0.01 ve p<0.05). Kappa opioid antagonistinin tek başına verildiği grupta indolamin düzeylerinin kontrol grubu değerlerine yakın veya azalmış olduğu gözlendi (p<0.05). İki opioid ajanın kombine olarak uygulandığı grupta ise Nor-BIN'in, kappa agonistinin sebep olduğu serotonerjik inhibisyonu anlamlı derecede geri çevirdiği belirlendi (p<0.001). Striatumda elde edilen 5-HT düzeyleri her üç grupta da kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmışken (p<0.01), aynı beyin bölgesinde belirlenen 5-HT metabolit (5-HIAA) değerleri ise oldukça anlamlı derecede azaldı (p<0.001).

Sonuç: Bu bulgular, kappa opioid reseptörlerinin hipotalamus, hipokampus ve striatum bölgelerinde serotonerjik nörotransmisyonu modüle ettiklerini göstermektedir. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]