[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-020
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hiperlipidemik hastalarda atorvastatin ve fenofibratın plazma homosistein, folik asit ve B12 vitamin düzeylerine etkilerinin karşılaştırılması
Yılmaz ÖZBAY1, Mehmet AKBULUT1, Emir DÖNDER2, Adil Baydaş1, Gıyasettin Baydas3, M.Ferit Gürsu4
1Firat University, Faculty of Medicine, Cardiology, Elazig, TURKEY
2Firat University, Faculty of Medicine, Internal Medicine, Elazig, TURKEY
3Firat University, Faculty of Medicine, Physiology, Elazig, TURKEY
4Firat University, Faculty of Medicine, Biochemistry, Elazig, TURKEY

Amaç: Hiperhomosisteinemi bağımsız bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Fenofibrat gibi lipit düşürücü ilaçların plazma homosistein miktarını arttırdığı bildirilmiştir. Atorvastatin diğer bir tip lipit düşürücü olup plazma homosistein üzerindeki etkileri yeterince çalışılmamıştır. Bu çalışmada atorvastatin ve fenofibratın plazma homosistein, folik asit ve B12 vitamin değerlerine olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Toplam 43 hiperlipidemik hasta iki gruba ayrıldı. Bir grup (n=20) atorvastatin ile, diğeri (n=23) fenofibrat ile 3 ay tedavi edildi. Tedavinin 1. ve 3. aylarında kan örnekleri alındı ve plazma lipitleri, folik asit, B12 vitamini ve homosistein düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Her iki lipid düşürücü ilaç plazma lipit düzeylerini önemli oranda düşürdü. Atorvastatin grubunda total kolesterol ve LDL-C miktarları fenofibrat grubundan daha fazla düşüş gösterdi. Diğer taraftan fenofibrat atorvastatinle karşılaştırıldığında trigliserid düzeyinde daha belirgin düşüşe neden oldu. Her iki lipit düşürücü ilaç tedavisinden sonra folik asit ve B12 vitamin miktarlarında herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Homosistein düzeyleri hem fenofibrat hem de atorvastatin tedavisinden sonra artış göstermekle beraber fenofibrat atorvastatinden daha etkili bulundu (sırasıyla, %36 ve %15).

Sonuç: Sonuç olarak plazma homosistein miktarındaki artışın fenofibratın neden olduğu renal fonksiyon bozukluğundan ve atorvastatinin neden olduğu muhtemel karaciğer fonksiyon bozukluğundan ileri geldiğini düşünmekteyiz. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]